Sykehusene møter nye utfordringer

Reaksjonene fra de fem statlige regionale helseforetakene (RHF) etter at forslaget til statsbudsjett for 2004 ble lagt frem i går, viser at de alle ser for seg en periode med betydelig strammere budsjett. Effektiviseringskrav på mange millioner kroner er gjennomgående, og utfordringen blir å få budsjettene i balanse uten at det går ut over pasienttilbudet.

- Riktig omfordeling

Forslaget til budsjett er basert på en videreføring av aktiviteten på om lag samme nivå som i 2003, samtidig som kravet om budsjettbalanse i 2004 opprettholdes. Den innsatsstyrte finansieringen senkes fra 60 % til 40 %, mens basistilskuddet økes tilsvarende.

- Denne omfordelingen legger et stort ansvar på de regionale foretakene for å styre ressursene mot de pasientene som trenger det mest. Ut fra et samfunnsmessig perspektiv er dette riktig, sier styreleder i Helse Øst, Siri Hatlen.

Store omlegginger

Styreleder i Helse Sør, Oluf Arntsen, mener budsjettforslaget er stramt og nødvendiggjør større omlegginger av virksomheten i Helse Sør enn det som hittil har vært gjennomført. Helseforetaket ser seg nødt til å gjennomføre omfattende omstillinger, strukturendringer og effektiviseringstiltak, blant annet en strengere prioritering av tilbud innen kirurgi, røntgen og laboratorietjenester. Ifølge Arntsen vil man imidlertid skjerme psykiatri, kreftomsorg, kronikeromsorg og eldre.

Nedbemanning?

Helse Midt-Norge ser ikke bort fra at det stramme budsjettet kan medføre nedbemanning. For helseforetaket betyr regjeringens forslag totalt sett en innsparing i forhold til årets drift på nesten 500 millioner kroner neste år.

- Vi har allerede planlagt, og til dels satt i verk tiltak for rundt 300 millioner kroner. For å kunne redusere kostnadene med ytterligere 200 millioner kroner vil Helse Midt-Norge vurdere mer omfattende tiltak med ytterligere nedbemanning, sier administrerende direktør Paul Hellandsvik.

Bygging av sykehus

Hellandsvik er likevel fornøyd med at det satses på psykisk helsevern, at ordningen med innsatsstyrt finansiering utvides og at finansiering av pasientopplæring utvides. Direktøren er også fornøyd med at det gis klarsignal for byggefase 2 for det nye universitetssykehuset i Trondheim.

Helse Øst derimot, beklager sterkt at det på ny er skapt usikkerhet om hvorvidt byggingen av nytt sykehus i Lørenskog (Nye Ahus) kan gjennomføres som planlagt. Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til at Helse Øst må lånefinansiere i overkant av fem milliarder kroner for å kunne gjennomføre prosjektet, ifølge administrende direktør Tor Berge.

Se også: Legeforeningen bekymret for helseforetakenes økonomi. Legeforeningen - nett 8.10. 2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media