Store løfter i statsbudsjettet

Helsedepartementets budsjettforslag for neste år er på om lag 86,2 milliarder kroner, noe som innebærer en reell vekst på rundt 2,7 milliarder kroner i forhold til årets budsjett.

Psykisk helse

Regjeringen foreslår blant annet at det bevilges 700 millioner kroner mer til Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det øremerkes 3,3 milliarder kroner til gjennomføring av planen i budsjettforslaget, og av dette får kommunene om lag 1,2 milliarder kroner og helseforetakene 950 millioner kroner til drift.

Det foreslås 1,2 milliarder kroner mer til sykehusbehandling. Budsjettet legger til rette for en videreføring av aktiviteten i sykehusene på omtrent samme nivå som aktivitetsanslaget for i år, men det forutsetter at de regionale helseforetakene effektiviserer med ytterligere om lag 400 millioner kroner utover det som tidligere har vært forutsatt for å komme i balanse i 2004.

Egenandelen på frikort for offentlige helsetjenester er foreslått hevet fra 1 350 til 2 500 kroner.

Lindrende behandling

Det foreslås å styrke tilbudet om bedre omsorg ved livets slutt, blant annet ved å øke bevilgningen til sykehusbasert behandling og tilbud utenfor sykehus med til sammen 15 millioner kroner. Det foreslås en samlet særskilt bevilgning til lindrende behandling på om lag 55 millioner kroner i 2004.

Folkehelsearbeidet foreslås styrket med 24 millioner kroner. I tillegg kommer 4,3 millioner kroner til forskning innen fysisk aktivitet, kosthold og sosial ulikhet i helse.

Forskning innen medisin og helse foreslås bevilget 10,5 millioner kroner. Tre millioner kroner skal gå til å styrke forskning innen alternativ behandling.

Andre satsinger innen Helsedepartementets område:

  • Tilskudd til store sykehusprosjekt: 297 millioner kroner
  • PET-maskin (Over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett): 43 millioner kroner
  • Opptreningsinstitusjoner: 34 millioner kroner
  • Legemiddelassistert rehabilitering: 20 millioner kroner
  • Tannhelse: 6 millioner kroner
  • Større mattrygghet. 13 millioner kroner

Det vil trolig også i år komme kraftig kritikk fra opposisjonen på Stortinget etter at budsjettforslaget er lagt frem. Etter et par måneders forhandlinger vil et endelig statsbudsjett likevel mest sannsynlig bli vedtatt før jul.

Les også:

Mer om statsbudsjettet:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media