Psykiatriplan i siget

Slik vurderer Sosial- og helsedirektoratet Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 etter halvgått løp.

Økning i tilskudd

Status for 2003, er at det er gitt tilsagn om godt og vel halvparten av totalt 6,3 mrd. kroner som skal bevilges til investeringstilskudd. De årlige statlige tilskuddene til driftsutgifter har økt med ca. 1,6 mrd. kroner, som er ca. 35% av målet på 4,6 mrd. kroner i økning. 37% av disse pengene har gått kommunene, 28% til spesialisthelsetjenesten og 58% til statlige tjenester.

Direktoratet presiserer at dagens situasjon må ses i lys av at størsteparten av tilskudd til drift og investeringer fortsatt gjenstår. I resten av planperioden blir det også en betydelig utfordring å nå de kvalitative målene, fremholder direktoratet.

Spesialisthelsetjeneste

Rapporten vitner om en gradvis økning i tiltak. Andelen av barn og unge under 18 år som tilbys hjelp fra spesialisthelsetjenesten har økt fra 2,0 % til 2,9 %. De fleste behandles poliklinisk. Målet er at 5 % av barn og unge skal få tilbud om hjelp fra psykisk helsevern i 2006.
For voksne er det opprettet 64 distriktspsykiatriske sentre, fordelt over hele landet. Ytterligere 14 er under planlegging. Målet er å etablere 1 025 plasser ved distriktspsykiatriske sentre. Foreløpige tall viser en økning på 788 nye plasser. Antall polikliniske konsultasjoner har økt betydelig.

Flere årsverk

I spesialisthelsetjenesten har det vært en økning på 2 009 årsverk, noe som utgjør 44 % av den planlagte veksten i hele opptrappingsperioden. Veksten har vært sterkest ved prioriterte områder som barne- og ungdomspsykiatrien og poliklinikker for voksne, og størst blant faggrupper som psykologer, leger og spesialsykepleiere.

Frem til utgangen av 2002 økte det totale antall årsverk innen psykisk helsevern i kommunene med 1 372, hvilket innebærer 29 % av det endelige målet. 336 av årsverkene er innen psykisk helsevern for barn og unge. I tråd med statlige signaler, indikerer tallene at økningen i de øremerkede tilskuddene i 2002 særlig er kommet barn og unge til gode, påpeker direktoratet.

Holdningsendringer

Brukerperspektivet har fått en legitim plass i utvikling av tjenestetilbudet, men det er behov for mer satsing, og særlig viktig å fremme kultur- og holdningsendringer i tjenesteapparatet, påpeker direktoratet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media