Minst kommunal omsorg til psykisk syke

De fleste tjenestemottakerne får likevel tilstrekkelig hjelp i forhold til behovet de har: De skrøpeligste i sykehjem får mest hjelp, de sprekeste hjemmeboende minst. Det viser en nasjonal kartlegging utført av Statens helsetilsyn.

Mange psykisk syke

Kartleggingen omfatter mer enn 13 000 tjenestemottakere i et representativt utvalg på 73 kommuner. For 43 % av beboerne i sykehjem, er aldersdemens den viktigste grunnen til at de bor i institusjon. Hver sjuende beboer (14 %) i omsorgsbolig har psykiske lidelser som hovedårsak for sitt hjelpebehov. Psykiske lidelser er også den viktigste grunnen til at 18 % av de som bor i andre kommunale boliger og 13 % av de som bor i eget hjem, har behov for hjelp.

Mennesker med psykiske lidelser kommer dårligst ut på alle områder som er undersøkt, viser kartleggingen.

Ufaglært personell

Tjenestemottakere som bor i sykehjem og i kommunale boliger får mer og bedre hjelp enn hjemmeboende.
Kartleggingen avdekker at bemanningssituasjonen i hjemmesykepleien er mangelfull: En av ti stillinger var helt uten personell på dagvakt i ett kartlagt døgn. Sykehjemmene klarer stort sett å fylle vaktene med personell, men både i hjemmesykepleien og ved sykehjemmene er mangelen på personell med fagkompetanse stor.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media