Minst kommunal omsorg til psykisk syke

De fleste tjenestemottakerne får likevel tilstrekkelig hjelp i forhold til behovet de har: De skrøpeligste i sykehjem får mest hjelp, de sprekeste hjemmeboende minst. Det viser en nasjonal kartlegging utført av Statens helsetilsyn.

Mange psykisk syke

Kartleggingen omfatter mer enn 13 000 tjenestemottakere i et representativt utvalg på 73 kommuner. For 43 % av beboerne i sykehjem, er aldersdemens den viktigste grunnen til at de bor i institusjon. Hver sjuende beboer (14 %) i omsorgsbolig har psykiske lidelser som hovedårsak for sitt hjelpebehov. Psykiske lidelser er også den viktigste grunnen til at 18 % av de som bor i andre kommunale boliger og 13 % av de som bor i eget hjem, har behov for hjelp.

Mennesker med psykiske lidelser kommer dårligst ut på alle områder som er undersøkt, viser kartleggingen.

Ufaglært personell

Tjenestemottakere som bor i sykehjem og i kommunale boliger får mer og bedre hjelp enn hjemmeboende.
Kartleggingen avdekker at bemanningssituasjonen i hjemmesykepleien er mangelfull: En av ti stillinger var helt uten personell på dagvakt i ett kartlagt døgn. Sykehjemmene klarer stort sett å fylle vaktene med personell, men både i hjemmesykepleien og ved sykehjemmene er mangelen på personell med fagkompetanse stor.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.