En milliard mer til forskning

Det vil gi en samlet offentlig innsats innen forskning og utvikling (FoU) på 13,8 milliarder kroner. Den langsiktige grunnforskningen prioriteres både gjennom direkte bevilgninger til institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og gjennom Norges forskningsråd.

EU-samarbeid

Via Forskningsrådet styrkes den langsiktige grunnforskningen med 283 millioner kroner, inkludert avkastningen fra Forskningsfondet. Bevilgningene til vitenskapelig utstyr øker med 77 millioner kroner. Foruten midlene til nasjonalt PET-senter, er 34 millioner kroner av økningen øremerket til forskningsinstituttene.

Den samlede utstyrssatsingen over budsjettet til Utdannings- og forskningsdepartementet blir på 337 millioner kroner. Videre er det blant annet foreslått å bevilge 48 millioner kroner til EU-forskningssamarbeid gjennom Norges forskningsråd. Over Helsedepartementets budsjett skal medisinsk forskningsinnsats styrkes med 10,5 millioner kroner.

Fortsatt godt unna OECD-nivå

Et overordnet politisk mål har vært å trappe opp norsk FoU-innsats til gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2005. Siden 2001, er de offentlige bevilgningene til forsking økt med 1,6 milliarder kroner. Med budsjettforslaget for 2004 blir økningen 2,7 milliarder kroner i denne perioden.

I 2001, det siste året det finnes offisiell statistikk for, ble det brukt 24,5 milliarder kroner på forsking og utviklingsarbeid. FoU-utgiftene utgjorde da 1,6 % av brutto nasjonalproduktet (BNP). Til sammenlikning var OECD-gjennomsnittet på om lag 2,3 %. Offentlige kilder finansierte i underkant av 40 % av FoU-innsatsen i Norge, men næringslivet stod for 51 % og utenlandske og andre kilder for resten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media