Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny ledelse i Regionsutvalg Øst

  Ny ledelse i Regionsutvalg Øst

  Arild Tandberg, Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) er valgt til ny leder i Regionsutvalg Øst. Tidligere leder, Torunn Janbu, Norsk overlegeforening (Of), fortsetter i styret.

  De øvrige medlemmene – som alle er nye – er: Jan Erik Paulsen, Akershus, Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), Finn Nilsson, Østfold, Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Geir Erik Nilsen, Hedmark (Aplf) , Ole Jacob Nilsen, Hedmark, Yngre legers forening (Ylf), Kjell Dalby, Akershus (PSL), Erlend Strønen, Oslo, Norsk medisinstudentforening (Nmf). Offentlige legers landsforening (OLL) og Forening for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) har foreløpig ikke valgt representanter til regionsutvalget.

  Kåre Løvstakken (Of) og foretakstillitsvalgt i Helse Øst, sitter som regionkontakt for Akademikerne og møter regelmessig på regionsutvalgets møter.

  – Dette er en prøveordning og en viktig kontaktmulighet, sier tidligere leder, Torunn Janbu.

  Regionsutvalget arrangerer møte for foretakstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og ansattrepresentanter ved foretakene 15. oktober. Samme dag vil det være et møte mellom alle styrene i fylkesavdelingene i Helse Øst, der samarbeid i henhold til organis asjonsdebatten vil bli diskutert.

  Gjennombruddsprosjekt i allmennmedisin

  Gjennombruddsprosjekt i allmennmedisin

  Gjennombruddsdelen i det såkalte PANG-prosjektet (Primærmedisinsk Audit Norge Gjennombrudd) startet 27.–29. august med samling i Trondheim. Temaet for prosjektet er bedring av diagnostikk og behandling av ryggproblemer. Ca. 40 allmennpraktiserende leger fra Midt- og Nord-Norge deltok. En tverrfaglig sammensatt ekspertgruppe – bestående av allmennlege, radiolog, fysioterapeut, kiropraktor, psykomotorisk fysioterapeut og fysikalsk medisiner – presenterte forslag til forbedringsområder å arbeide med, i perioden frem til neste samling i november. Ekspertgruppen ledes av Even Lærum, Nasjonalt ryggnettverk. Deltakerne skal arbeide videre i smågrupper. Hver gruppe får støtte fra en prosessveileder som har deltatt i Legeforeningens tidligere gjennombruddsprosjekt.

  Prosjektet ble valgt etter søknader fra de allmennmedisinske akademiske miljøene. Det er et samarbeid mellom Legeforeningen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), ved Niels Bentzen. Prosjektet er finansiert av Kvalitetssikringsfond I.

  Tillitsvalgtkurs Trinn I

  Tillitsvalgtkurs Trinn I

  1. september startet den nye funksjonsperioden for Legeforeningens tillitsvalgte. I den forbindelse arrangeres det to tillitsvalgtkurs Trinn I innenfor NAVO-området. Det første kurset er under avvikling og avholdes 8. og 9. oktober på Clarion Hotell, Oslo Airport, Gardermoen. Det andre kurset avholdes 28. og 29. oktober på Soria Moria Hotell- og konferansesenter.

  Kursene er utarbeidet med tanke på opplæring av foretakstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte innenfor NAVO-området, men styrene i fylkesavdelingene og yrkesforeningene kan også delta. Kursene tar opp temaer som Legeforeningens organisasjon og struktur, likestilling og avtaleverket mellom Legeforeningen og NAVO.

  Mangler leger til utenlandsoppdrag

  Mangler leger til utenlandsoppdrag

  Forsvaret har store problemer med å rekruttere leger til internasjonale oppdrag. Blant annet er feltsykehus trukket tilbake etter kort tid av mangel på leger.

  Overlege Svein Aasten Dommerud i MUKA, tidligere Forsvarets sanitet, sier til NTB at hovedårsaken er begrenset anledning til å bistå sivilbefolkningen og at tjenesten blir for snever.Les hele saken i: www.aftenposten.no/forbruker/helse/article.jhtml?articleID=624843

  Trenger du råd og støtte i forhold til media?

  Trenger du råd og støtte i forhold til media?

  Legeforeningen har en beredskapsgruppe som gir støtte eller råd til medlemmer som får henvendelser fra media. Ta gjerne kontakt med en i gruppen:

  Flyreiser og helse

  Flyreiser og helse

  På British Airways’ nettside (www.britishairways.com/travel/health) gis nyttig informasjon og råd om hvordan leger og pasienter kan forberede seg før, under og etter en flyreise.

  Hjelp til mangt

  Hjelp til mangt

  På Legeforeningens hjemmesider, lenken Skjemaer og trykksaker, finner du en rekke av Legeforeningens tilbud. Her kan du laste ned skjemaer vedrørende ID-kort, søknadsskjemaer for stillinger, utdanningsfond, veiledning av turnusleger, lønn og avtaler m.m.

  Se: www.legeforeningen.no/index.db2?id=17

  Pleietrengende eldres tannhelse dårlig ivaretatt

  Pleietrengende eldres tannhelse dårlig ivaretatt

  Stadig flere pleietrengende eldre har egne tenner, men får ikke tilstrekkelig hjelp til tannpleie. Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Tannpleierforeningen og Pensjonistforbundet har gått sammen om å kreve tiltak for bedre tannstell for syke eldre.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20708

  Guldsten gjenvalgt som PSL-leder

  Guldsten gjenvalgt som PSL-leder

  På Praktiserende Spesialisters Landsforenings generalforsamling i Bergen 29. august, ble det valgt nytt styre i foreningen. Harald Guldsten ble gjenvalgt som leder i yrkesforeningen, sammen med styremedlemmene Sigrid Næss og Ove Andreas Mortensen. Arne Eivindson og Oscar Løvdal er nye medlemmer i styret.

  Les oversikten på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20779

  Nytt styre i Hedmark legeforening

  Nytt styre i Hedmark legeforening

  Geir Erik Nilsen er gjenvalgt som leder i Hedmark legeforening. Årsmøtevalgte styremedlemmer er Tord Asak og Hanne Dinesen. I tillegg består det nye styret av Sissel Bergaust, Lars Fjeldstad, Helle Laier Johnsen, Georg Morland, Thore Mæhlen og Staale Staalesen.

  Les oversikten på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20707

  Gjenvalg på leder i Hordaland

  Gjenvalg på leder i Hordaland

  Sigrun Solberg er gjenvalgt som leder i Hordaland legeforening. Bent Folkvord og Jone Trovik er årsmøtevalgte styremedlemmer. Christian Busch, Erling Mjanger, Trond Skaflestad, Einar Svendsen, Rolf M. Tande, Øyvind Wesnes og Bertil K. Øie er valgte medlemmer til styret.

  Les oversikten på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20839

  Trinn III-kurs om Den nye mediehverdagen

  Trinn III-kurs om Den nye mediehverdagen

  3. og 4. november arrangeres trinn III-kurs for tillitsvalgte som har kontakt med pressen eller som er i posisjoner hvor de vil få det. Kurset tar bl.a. opp mediestrategier og hvordan organisasjoner skal vinne gehør og få gjennomslag i media. Kurset finner sted på Soria Moria Hotell og konferansesenter.

  Lån av lokaler hos legemiddelfirmaer

  Lån av lokaler hos legemiddelfirmaer

  Veiledningsgrupper i allmennmedisin bør ikke benytte seg av tilbud om gratis lån av lokaler fra legemiddelindustrien, mener Legeforeningen.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20713

  Nytt styre i Oslo legeforening

  Nytt styre i Oslo legeforening

  Torunn Janbu er gjenvalgt som leder i Oslo legeforening på årsmøtet 26. august. Edmund Søvik og Hanne Undlien er fritt valgte styremedlemmer. Marit G. Andvig, Christian Hall, Jo Kramer-Johansen, Arne Refsum, Tore W. Steen, Kristian Vetlesen og Svein Aarseth er styremedlemmer.

  Les hele oversikten på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20522

  Også ledergjenvalg i Rogaland

  Også ledergjenvalg i Rogaland

  Knut Slinning er gjenvalgt som leder i Rogaland legeforening. Styret består av årsmøtevalgte styremedlemmer Hans B. Visdal-Johnsen og Karin Elisabeth Mæland, i tillegg til Cato Guldberg, Ivar Halvorsen, Anna Rød Nyland, Audun Veggeland og Ingvild Vika.

  Les hele oversikten på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20810

  Foreløpig ubesatt lederverv

  Foreløpig ubesatt lederverv

  Valgkomiteen i Møre og Romsdal legeforening lyktes ikke med å finne kandidat til ledervervet innen årsmøtet 31. august. Årsmøtevalgte styremedlemmer er Kai Grimstad og Erik Dyb Liaaen, mens Ole Reza Drønen, Espen Holte, Nils Ringdal og Bjarne Storset er representanter fra yrkesforeningene i styret.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20809

  Haagen Thorne ny leder i Telemark

  Haagen Thorne ny leder i Telemark

  Haagen Thorne er valgt til ny leder i Telemark legeforening. Erik Fløholm og Erik Waale Næss er årsmøtevalgte styremedlemmer. Erik Argren, Knut Heldås, Tormod Helås, Cornelia Meijer, Idar Myhren, Roy Martin Pedersen, Bent E. Poulssson og Steinar Aase styremedlemmer.

  Les hele oversikten på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20812

  Overdragelse av privat praksis

  Overdragelse av privat praksis

  Ved oppsigelse av fastlegeavtale eller avtale om driftstilskudd for legespesialister utløses en rett til overdragelse av praksisen. På Legeforeningens nettsider er det en egen temaside om overdragelse av privat praksis.

  Les mer på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=14045

  Felles prosjekt om bemanning og kvalitet

  Felles prosjekt om bemanning og kvalitet

  Legeforeningen vil, sammen med Sykepleierforbundet og Fagforbundet, finansiere et prosjekt ved SINTEF Unimed for å analysere sammenhengen mellom bemanning og kvalitet i norske sykehjem. Legeforeningen stiller inntil kr 300 000 til rådighet for prosjektet.

  Etter at Legeforeningen i oktober 2000 utgav statusrapporten Når du blir gammel ogingen vil ha deg…, har det vært en løpende dialog med Sykepleierforbundet og Fagforbundet (tidligere Helse og sosialforbundet) om blant annet bemanningsnormer. Alle foreningene var tidligere imot bemanningsnormer fordi man fryktet at konsekvensene ville bli en bemanningsreduksjon ned mot normen. Dette standpunktet er nå forlatt av alle de tre foreningene, tvunget frem av en negativ utvikling i kvaliteten i eldreomsorgen.

  Sykepleierforbundet tok initiativet til prosjektet og Legeforeningen har vært med og drøftet prosjektskissen underveis. Undersøkelsen vil blir lagt opp som en komparativ analyse av i alt 30 sykehjemsavdelinger. Prosjektet er planlagt avsluttet 15. desember 2003 med mulighet for delrapporter underveis.

  Arbeidsgruppe for vurdering av førerkortsaker

  Arbeidsgruppe for vurdering av førerkortsaker

  Svein Aarseth, Alment praktiserende lægers forening (Aplf), er oppnevnt som representant i en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet for å vurdere regelverket og forvaltningsstrukturen vedrørende helsekrav for å inneha førerkort. Arbeidsgruppen ledes av fylkeslegen i Troms, Gerd Ersdal og består av representanter fra Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet, en til to fylkesmenn/fylkesleger samt Legeforeningen.

  Mandatet er å foreslå et mer hensiktsmessig, helhetlig og oversiktlig regelverk, foreslå en forvaltningsstruktur og et saksbehandlingssystem som ivaretar hensynet til både trafikksikkerheten og til alminnelig forvaltningsrettslige prinsipper – slik som kravene til likhet, rettssikkerhet og effektivitet – og å vurdere legens rolle og oppgaver med hensyn til attestskriving innenfor dagens rammer. Arbeidsgruppen skal gi direktoratene faglige råd i saken. Direktoratene på sin side vil søke å koordinere sin rådgivning i saken til departementene.

  Elektronisk verktøy

  Elektronisk verktøy

  Dag Nordvåg, allmennlege i Tromsø, er oppnevnt som Legeforeningens representant i en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet. Gruppen skal drøfte, beskrive og komme med anbefalinger om hva det vil innebære å anskaffe eller få tilgang til et elektronisk verktøy for formidling av kunnskap til leger i klinisk praksis.

  Referater fra sentralstyrets møter

  Referater fra sentralstyrets møter

  Møtereferatene legges i sin helhet ut på Legeforeningens hjemmeside (se http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=14984). Referatene publiseres samme dag som sentralstyrets møte blir holdt, eller senest dagen etter.

  Retningslinjer for lederstipend

  Retningslinjer for lederstipend

  Sentralstyret har vedtatt å innføre lederstipend for leger som tar vekttallsgivende lederutdanning. Det er opprettet 12 stipend à kr 25 000 finansiert via Utdanningsfond I. Sentralstyret vedtok i møtet retningslinjer for stipendene. Stipendordningen trer i kraft 1.1. 2004. Fyldig utlysingstekst kommer i Tidsskriftet nr. 20/2003.

  Blåreseptnemnda

  Blåreseptnemnda

  Legeforeningen har oppnevnt følgende personer som kandidater til nemnda: Trude Grønvold, overlege og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer ved Sykehuset Innlandet, Elverum, Ingrid Os, professor dr.med. ved Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo, Lars Slørdal, professor dr.med. ved Farmakologisk institutt, NTNU og Arne Westheim, avdelingsoverlege og dr.med. ved Ullevål universitetssykehus. Blåreseptnemnda skal på anmodning fra Statens legemiddelverk bistå med å utforme, utdype og kvalitetssikre grunnlaget for beslutninger om godkjenning av legemidler for refusjon, men skal ikke gi anbefaling i enkeltsaker.

  Opptreningsinstitusjonene

  Opptreningsinstitusjonene

  Per Gunnar Bjørholt, spesialsykehuset for rehabilitering, Stavern, er oppnevnt som Legeforeningens representant i en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet som skal foreta en gjennomgåelse av opptreningsinstitusjonenes faglige tilbud.

  Rådgivningsgruppe

  Rådgivningsgruppe

  Hans Asbjørn Holm er oppnevnt som Legeforeningens representant i Sosial- og helsedirektoratets rådgivningsgruppe for faglige retningslinjer for sosial- og helsetjenesten. Gruppen skal bidra med kunnskapsbaserte innspill om hvordan et program for utarbeiding og implementering av sentrale faglige retningslinjer bør utvikles, og bidra til å klarlegge og koordinere det nasjonale arbeidet.

  Legeforeningens valgkomité

  Legeforeningens valgkomité

  Sentralstyret har utpekt Anne Mørch Larsen som det tredje medlem av valgkomiteen for perioden 1.9. 2003–31.8. 2005. De øvrige medlemmene er Karin Frydenberg og Einar Hysing, som er valgkomiteens leder.

  TV-aksjonen Redd Barna

  TV-aksjonen Redd Barna

  Legeforeningen har bevilget kr 25 000 til årets innsamlingsaksjon. Inntektene fra aksjonen skal gi barn i fattige land mulighet til skolegang. TV-aksjonen går av stabelen søndag 19. oktober.

  Medisinstudentenes Humanitæraksjon

  Medisinstudentenes Humanitæraksjon

  Legeforeningen har bevilget kr 50 000 til medisinstudentenes Humanitæraksjon –03 Utrydd Guineaorm. I forbindelse med tildelingen sier sentralstyret seg glad for at midlene uavkortet går til aksjonenes formål, og at det er positivt at studentene har valgt dette store helseproblemet som mål for årets aksjon. Målet er å samle inn 2 millioner kroner. Fra aksjonens midler vil det lages og distribueres 6 000 «medical kits» til affiserte landsbyer på begge sider av fronten. I tillegg vil det produseres og fordeles 500 000 personlige sugerørsfiltre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media