Onkologer undervurderer blodproppfare

Det fremgår av en spørreundersøkelse blant 106 kreftspesialister i Nord-England. Resultatene, som er publisert i BMJ, viser også at tromboprofylakse sjelden blir benyttet innen kreftbehandling.

Det er kjent at kreftpasienter har en generelt økt risiko for venøs tromboembolisme, og at blodproppfaren øker ytterligere i terapiperioder. Forfatterne peker blant annet på at tamoksifenbehandling av kvinner med lymfeknutenegativ brystkreft medfører en seksdobling av blodpropprisikoen. Tromboembolisme forekommer hos så mange som 17,6 % av brystkreftpasientene med metastatisk sykdom som får kjemoterapi.

Overser risikoen

I den britiske studien oppgav 39 % av spesialistene at de anvendte kjemoterapi, mens 9 % benyttet hormonterapi og 42 % stråleterapi. De fleste behandlet et bredt spekter av kreftsykdommer.

29 spesialister (29 %) mente at pasientene ikke var mer utsatt for venøs tromboembolisme. Denne svarandelen var uavhengig av hvilken krefttype det var spørsmål om.

Antall respondenter som mente at kreftbehandling var forbundet med ingen eller liten blodproppfare, varierte fra 71 når det gjeldt hormonterapi til 96 når det var snakk om strålebehandling.

Få gir rutineprofylakse

84 spesialister oppgav at de ikke gav pasientene rutinemessig tromboseprofylakse ved kjemoterapi. Ved stråleterapi og hormonterapi var tilsvarende tall 86 og 79.

19 onkologer sa at de aldri benyttet tromboseprofylakse rutinemessig. Ved de tilfellene der onkologene gav medikamentell profylakse, var de viktigste indikasjonene en familiær disposisjon for blodproppsykdom eller at pasienten var svekket og immobil.

Trenger retningslinjer

62 % av respondentene estimerte at færre enn 5 % av pasientene fikk tromboseprofylakse.

- Det er et stort behov for retningslinjer for medikamentell profylakse ved kreftterapi, konkluderer forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media