Høyest utgiftsvekst i somatikk

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mest til lønn

Rundt 75 % av kostnadene, nærmere 44 milliarder kroner, er knyttet til somatiske sykehus og institusjoner. Det tilsvarer en økning på 13 % i løpende kroner i forholdt til 2001. Nær 70 % av driftskostnadene gikk med til å dekke lønnskostnader, ifølge tallene fra SSB.

Lavere psykiatrivekst

For psykiatri er det økning i driftskostnadene, minus avskrivninger, på 8 %. Dette er en lavere vekst enn i 2001, og betyr at det ble brukt i underkant av 10 milliarder kroner til drift av psykiatriske institusjoner i 2002. Andelen av de totale psykiatrikostnadene til barne- og ungdomspsykiatrien, økte med 16 % fra 2001 til 2002, til drøyt 1,5 milliarder kroner.

Dyrt i nord

På landsbasis utgjør kostnadene 12 500 kroner per innbygger. 35 % av kostnadene ligger i Helseregion Øst, som er den største regionen. Helseregion Nord, som er minst, utgjør 11 % av kostnadene, men er den helseregion som brukte mest per innbygger med 13 200 kroner. Lavest ligger Helseregion Vest med 10 900 kroner.

Tjener penger

Den største inntektskilden for spesialisthelsetjenesten er pasient- og behandlingsrelaterte tilskudd og refusjoner. I 2002 var de samlede salgs- og driftsinntektene på 60 milliarder kroner. Tilskudd og refusjoner knyttet til pasienter og behandling utgjør over halvparten av inntektene, mens DRG-inntekter utgjør 28 %. I overkant av 1 milliard kroner kommer fra egenandeler og pasienter som betaler selv.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media