Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Akademikere positive til omstilling

  Akademikere positive til omstilling

  En tredel av norske akademikere er positive til omstilling på jobben. Dette viser en undersøkelse som Opinion har utført blant 700 av Akademikernes 128 000 medlemmer.

  Ansatte i helsesektoren er noe mer skeptiske til omstilling, og bare 14 % mener at omstilling er positivt. Legeforeningens president Hans Kristian Bakke, som også er nestleder i Akademikerne, mener de lavere tallene blant legene skyldes at legene i større grad enn mange andre akademikere er avhengige av å fungere i team med annet helsepersonell.

  – Det er derfor naturlig at omstilling omfattes mer tveegget i denne gruppen når mye tid går til prosesser rundt omstilling, mens pasientkøene stadig er store, sier Bakke i en kommentar på Akademikernes nettsider.

  Les mer: www.akademikerne.no/index.db2?id=1952

  Lavere sykefravær

  Lavere sykefravær

  Bedrifter med såkalt IA-avtale får lavere sykefravær. Econ – Senter for økonomisk analyse har evaluert IA-arbeidet i 16 virksomheter. Konklusjonen er at arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv er et effektivt virkemiddel for å få lavere sykefravær og for å hindre utstøting.

  Les mer: www.dkdigital.no/oslo/econreports.nsf/id/5B773FACE6EE66DDC1256D3B003

  PSA-test bør fortsatt ikke tas rutinemessig

  PSA-test bør fortsatt ikke tas rutinemessig

  Statens helsetilsyn, Legeforeningen, Kreftforeningen, Norsk Pasientforening og Senter for medisinsk metodevurdering sendte i 2001 ut en informasjonsbrosjyre om test av PSA og prostatakreft, til alle landets allmennpraktiserende leger og urologer. Konklusjonen som var basert på all relevant vitenskapelig dokumentasjon om nytten ved screening for prostatakreft, var at PSA-testen ikke bør tas på friske menn.

  Det er nå reist spørsmål ved denne anbefalingen. Organisasjonene som står bak brosjyren, mener fortsatt at PSA-test ikke bør tas rutinemessig på friske menn, sies det i en pressemelding, men norske helsemyndigheter og fagmiljøer følger utviklingen og vil revurdere anbefalingene når de får ny kunnskap om diagnostikk og behandling av prostatakreft.

  Les mer: www.shdir.no/index.db2?id=477.7

  Spørrespalten om inkluderende arbeidsliv

  Spørrespalten om inkluderende arbeidsliv

  Har du spørsmål og uklarheter knyttet til den nye sykmeldingsattesten/funksjonsvurderingen, minner vi nok en gang om den elektroniske spørrespalten om inkluderende arbeidsliv.

  Spalten, som har vært i drift siden begynnelsen av april, er et viktig tiltak i arbeidet for å legge til rette for at legene gir gode funksjonsvurderinger.

  Spørsmål vil bli besvart av et panel bestående av personer fra Rikstrygdeverket og Legeforeningen. Spørrespalten er et åpent forum og innsenderne bes derfor om å undertegne med navn. Det er Legeforeningens informasjonsavdeling som administrerer tjenesten.

  Spørrespalten finner du på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=17415

  Konferanse om profesjonsmestring

  Konferanse om profesjonsmestring

  Jo takk, bare bra! er tittelen på Akademikernes dagskonferanse om profesjonsmestring.

  I dag finnes det ordninger for kollegahjelp i Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Advokatforeningen og Psykologforeningen. Konferansen vil blant annet belyse hvordan foreningene best mulig kan bistå kolleger som opplever en krise.

  Konferansen, som finner sted på Hotel Continental i Oslo den 25. september fra kl 1230 – 1630, er gratis og åpen for alle interesserte.

  For ytterligere informasjon, se: www.akademikerne.no/index.db2?id=1941

  Tilbud om forsikringer og banktjenester

  Tilbud om forsikringer og banktjenester

  Legeforeningen har sammen med de fleste andre primærforeningene i Akademikerne fremforhandlet et tilbud om forsikringer og banktjenester for sine medlemmer.

  Medlemsrådgiveren som skal gjøre tjenestene så tilgjengelige som mulig, har kundebehandlere med kjennskap til nettopp denne kundegruppen. Telefonnummeret er 04700. Tilbudet omfatter bl.a. skadeforsikring for privatpersoner og næringsdrivende i Vital Skade i tillegg til personforsikring i Vital Forsikring. Tilbudet omfatter også banktjenester i DnB eller Postbanken.

  Ønsker du å komme i direkte kontakt med Legeforsikringen for spørsmål om skadeforsikring, kan du ringe 815 55 200. Du kan også bruke faks (67 83 45 21) eller e-post: legeforsikringen@vital.no

  For ytterligere informasjon se www.legeforeningen.no/index.db2?id=271

  Ønsker du å opprette egen legepraksis?

  Ønsker du å opprette egen legepraksis?

  Legeforeningen har opprettet et lånefond som yter lån til leger som ønsker å etablere privat legepraksis. For at den enkelte lege skal innvilges lån, må praksisen oppfylle en minstenorm med hensyn til praksisomfang. Det kan ytes maksimalt inntil kr 400 000. For særlig utstyrskrevende spesialitet kan det innvilges ytterligere inntil kr 200 000. Når særlige grunner taler for det, kan fondet også yte lån til leger som skal reetablere praksis og selv stå for alle driftsutgifter.

  Frist for innlevering av søknad er 15. januar, 15. april, 15.juli og 15. oktober.

  For ytterligere informasjon se: www.legeforeningen.no/index.db2?id=1994

  Normaltariffen på nett

  Normaltariffen på nett

  Den nye Normaltariff for privat legepraksis har vært å finne på Legeforeningens nettsider siden slutten av juni.

  Gå direkte til normaltariffen på adressen: www.legeforeningen.no/normaltariffen

  Ikke gebyr for ventelistelisens

  Ikke gebyr for ventelistelisens

  Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har avkrevd gebyr for lisens til medisinske kandidater som får utstedt ventelistelisens. I et brev til kontoret har Helsedepartementet stadfestet at det ikke er hjemmel for å avkreve et eget gebyr for denne lisensen.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19894

  Passerer 18 000 legemedlemmer

  Passerer 18 000 legemedlemmer

  Den norske lægeforening har 18 010 legemedlemmer og 3 330 studentmedlemmer, totalt 21 340 medlemmer, viser oppdatert medlemsstatistikk.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19896

  Ny målbeskrivelse i fødselshjelp og kvinnesykdommer

  Ny målbeskrivelse i fødselshjelp og kvinnesykdommer

  Det foreligger nå oppdatert versjon av målbeskrivelse og gjennomføringsplan i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=1297

  Refusjon for leger med midlertidig lisens

  Refusjon for leger med midlertidig lisens

  Rikstrygdeverket har den senere tid skapt usikkerhet om medisinske kandidater genererer trygderefusjon. Legeforeningen har nå på ny fått bekreftet fra Helsedepartementet at tidligere standpunkt om at medisinske kandidater kan arbeide for trygdens regning, fortsatt gjelder.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19777 og www.legeforeningen.no/index.db2?id=19887

  Komplett pasientjournal til barneverntjenesten

  Komplett pasientjournal til barneverntjenesten

  Barneverntjenesten krever i enkelte tilfeller utlevert hele pasientjournaler i forbindelse vurdering av om et barn blir utsatt for omsorgssvikt. Legeforeningen har overfor barneverntjenesten anført at denne lovforståelsen er uriktig.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19864

  Legens rolle ved tilsyn med arrestanter

  Legens rolle ved tilsyn med arrestanter

  Politidirektoratet har i rundskriv uttalt at kommunene skal sørge for at det stilles til rådighet legeressurser for vurdering av personer som innbringes til politiarrest. Legeforeningen har gitt sin støtte til øket bevissthet om helsetilstanden til arrestanter og behovet for undersøkelse av lege i denne forbindelse.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19870

  Legetilsyn med personer som innbringes til politiarrest – klargjøring av premisser

  Legetilsyn med personer som innbringes til politiarrest – klargjøring av premisser

  Legeforeningen og Sosial- og helsedirektoratet har i hvert sitt brev til Helsedepartementet bedt om at en rekke spørsmål knyttet til legens rolle overfor politi klargjøres.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19872

  Støtter forslag om lisens for salg av røyk

  Støtter forslag om lisens for salg av røyk

  – Det er positivt at lisens for salg av røyk, nå blir foreslått av Sosial- og helsedirektoratet, sier Hans Kristian Bakke, president i Legeforeningen.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19893

  www.legeforeningen.no som startside

  www.legeforeningen.no som startside

  Ved å velge Startside i den grå menyen til høyre på Legeforeningens Internett-side, gjør du siden til din startside på Internett. Enten du har Macintosh eller PC, bruker Internet Explorer eller Netscape kan du med enkle grep gjøre www.legeforeningen.no til din startside. Når du har valgt Startside i den grå menyen til høyre på åpningssiden, vil du bli veiledet videre.

  Myter og fakta om inkluderende arbeidsliv

  Myter og fakta om inkluderende arbeidsliv

  Rikstrygdeverket har i samarbeid med flere arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner utarbeidet brosjyren Myter og fakta om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Brosjyren gir en kortfattet presentasjon av forhold som påvirker bedrifter, arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med IA-avtaler. Brosjyren vil bli sendt allmennpraktiserende leger og leger med spesialistpraksis.

  Brosjyren kan hentes ned fra Rikstrygdeverkets nettsider: www.trygdeetaten.no/default.asp?strTema=trygdeetaten&path=brosjyrer#inkluderende

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media