Nytt fra nett

Artikkel

Norsk lege ble årets kvinne i Kenya

Ling Merete Kituyis uredde kamp for torturerte og myrdede fanger og deres familier i Kenya har gjort henne til årets kvinne i Kenya på feltet menneskerettigheter. Æresprisen ble delt ut av Kenyas likestillingsminister.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2014

Bruker mindre på legemidler enn andre europeere

Andelen av de samlede helseutgiftene som brukes til legemidler er lavere i Norge enn i resten av Europa, melder Legemiddelindustriforeningen på sine nettsider

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2133

Pilleforbruk mot nye høyder

Nordmenn puttet i seg legemidler for 14 milliarder kroner i 2002. Salget av medisiner mot diabetes øker voldsomt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2023

Midler til demensforskning

Den uavhengige stiftelsen Leon Jarners Minnefond deler ut en pris til et forskningsprosjekt om demens. Prisen på 50 000 kroner skal deles ut under Demensdagene 2003 i desember.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2084

Krafttak for klinisk forskning i Midt-Norge

12 forskere ved foretakene i Midt-Norge skal få stipender til prosjekter innen epidemiologi, medisinsk teknologi, psykiatri, rehabilitering og habilitering.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2066

Grenser for pasientautonomi?

Pasientens lovfestede rett til medbestemmelse i behandlingen må ikke ende med at legene overlater valget av behandlingsalternativ til pasienten i autonomiens navn.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2059

Rekordbeløp utbetalt i pasientskadeerstatninger

Hittil i 2003 har Norsk Pasientskadeerstatning utbetalt 193 millioner kroner i erstatning. Dette er et rekordhøyt beløp for en seksmånedersperiode. Noe av årsaken er at NPE i løpet av perioden har hatt kortere saksbehandlingstid og dermed behandlet flere saker.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2039

Ny lov om biobanker fra 1. juli

Den nye biobankloven gjelder innsamling, oppbevaring og behandling av humant biologisk materiale og opplysninger utledet av dette. Helsedepartementet har laget et rundskriv med veiledende merknader til hver enkelt bestemmelse.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2021

Ny strategi for kreftomsorg

Hans Petter Aarseth skal lede arbeidet med en ny nasjonal strategi for arbeid innen kreftomsorgen. En rapport med forslag til nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen skal leveres innen juni 2004.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2008

Baner vei for sikker elektronisk pasientkontakt

En nyutviklet programvare for sikker elektronisk kommunikasjon mellom pasient og lege kan få fart i pasientrettede tjenester på Internett.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1992

Leger i Norge

Bildeserien Leger i Norge som har gått i Tidsskriftet fra nr. 1/2003, har nå fått en egen nettside på www.tidsskriftet.no. På nettsiden finner du lenker til alle bildene i serien som er publisert. Velg Leger i Norge fra menyen til venstre.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2161

Tematiske samlesider på Internett

Temaserier fra Tidsskriftet er samlet på egne temasider på www.tidsskriftet.no. Velg Tema fra den horisontale menyen. Bak dette valget vil du finne en oversikt over avsluttede eller pågående temaserier fra Tidsskriftet i 2003, og lenker til artiklene som er publisert i seriene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2127

Balansert informasjon viktig ved østrogenbehandling

– Hormonterapi er fullt forsvarlig hvis indikasjonene er klare og informasjonen er god. Det sier seksjonsoverlege og hematolog Eva Marie Jacobsen ved Ullevål universitetssykehus. Hun er med i en norsk ekspertgruppe som har revidert retningslinjene for hormonsubstitusjonsterapi (HRT).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1952

Først i køen for å signere avtale om tobakkskontroll

Norge ble det første landet som underskrev Verdens helseorganisasjons nye konvensjon for full tobakkskontroll.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1946

Markert nedgang i influensadødsfall

Influensadødsfallene hadde en sterk nedgang i 2001, fra 234 dødsfall i 2000 til 22 i 2001. Hjerte- og karsykdommer forårsaket flest dødsfall i 2001. Det viser ferske tall om dødsårsaker i 2001 fra Statistisk sentralbyrå. Totalt døde 43 977 personer i 2001, fordelt på 21 634 menn og 22 343 kvinner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1934

Lavere sykefravær i IA-bedrifter

Arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv (IA) er et effektivt virkemiddel for å få lavere sykefravær og for å hindre utstøting. Dette er konklusjonen på en rapport fra ECON, som har evaluert IA-arbeidet i 16 virksomheter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1930

Ser på habilitetsrutiner i Forskningsrådet

Et utvalg oppnevnt av Norges forskningsråd skal vurdere rådets habilitet og kvalitet i søknadsbehandlingen. Utvalget skal ledes av jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1926

Økt bruk av elektronisk meldingsutveksling

Den elektroniske Trygd-helsepostkassen har hatt en fordobling av antall mottatte meldinger på halvannet år. Dette kommer frem i ferske tall fra Sosial- og helsedirektoratet. Trygd-helsepostkassen er en elektronisk postkontortjeneste for helsevesenet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1895

Flere går oftere til fastlegen

Stadig flere oppsøker lege stadig oftere. Mange yngre pasienter sliter med søvnproblemer, mens fysikken hos eldre er bedre enn før. Dataene er fra Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse 2002.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1887

Tuberkulose på tilbakegang i Norge?

Antall meldte tilfeller av tuberkulose har gått ned fra 297 tilfeller i 2001 til 256 tilfeller i 2002. 41 færre tilfeller tilsvarer 14 % nedgang i meldte tilfeller av tuberkulose. Både blant etniske nordmenn og statsborgere født i utlandet har det vært en nedgang, melder Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1858

Uro rundt ultralyd

Ukritisk bruk av ultralyd i svangerskapet er ikke uproblematisk, så lenge risikoen for fosterskade ikke helt kan utelukkes, skriver de to norske samfunnsmedisinerne Steinar Westin og Leiv Bakketeig i en lederartikkel i Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1820

Hvordan presentere helseinformasjon best mulig?

Sosial- og helsedirektoratet inviterer helseinteressert publikum og helsepersonell til å delta i et nytt Internett-basert forskningsprosjekt om helseinformasjon.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1864

Anbefalte artikler