Hormonterapi og brystkreft - nok et varsku

En million kvinner har deltatt i en britisk studie av effekter av hormonterapi. Studien, som er publisert i siste nummer av The Lancet, gir holdepunkter for at østrogen-gestagen-preparater er forbundet med større brystkreftrisiko enn preparater som inneholder bare østrogen. Det er også første gang en studie viser at dødsrisikoen ved brystkreft er større hos kvinner som har brukt hormonterapi enn hos kvinner som aldri har benyttet slik behandling.

Spesifikke former for hormonterapi

Om lag en million britiske kvinner i alder 50-64 år deltok i studien som pågikk i perioden 1996-2001. Halvparten hadde benyttet hormonterapi. 9 364 tilfeller av brystkreft og 637 tilfeller av brystkreftdød ble registrert etter henholdsvis 2,6 og 4,1 års oppfølgingstid.

Mens tidligere studier har dreid seg om sammenhengen mellom hormonterapi og brystkreft, har The Million Women Study ledet av Valerie Beral ved det britiske kreftinstituttet i Oxford, sett på effektene av spesifikke former for slik terapi.

Brukere av alle former for hormonterapi inkludert østrogen alene, kombinasjonspreparater samt det syntetiske midlet tibolon, hadde større brystkreftrisiko sammenliknet med ikke-brukere. Risikoen økte med varigheten av behandlingen, men avtok innen få år etter terapistopp. Brukerne hadde også en relativ risiko for å dø av brystkreft som var 22 % høyere enn hos ikke-brukere.

Kombinasjonspreparater

Kombinasjonspreparater var assosiert med større risikoer enn andre former for hormonterapi. Per 1 000 postmenopausale kvinner som fikk hormonterapi i 10 år, er det beregnet at kombinasjonspreparater vil forårsake en overhyppighet av 19 brystkrefttilfeller sammenliknet med fem tilfeller ved ren østrogenterapi - altså fire ganger så mange tilfeller.

Ifølge studien har utbredelsen av hormonterapi de siste 10 årene ført til anslagsvis 20 000 ekstra tilfeller av brystkreft i Storbritannia, hvorav 5 000 settes i sammenheng med kombinasjonspreparater.

Informasjonsbehovet påtrengende

En lederartikkel i samme tidsskrift drøfter implikasjonene av studien. Det anbefales en generelt restriktiv holdning til bruk av hormonmidler, og en grundig avveining av effekter vis-à-vis bieffekter og risikoer ved vurdering av terapi. Behovet for informasjon på dette området er påtrengende, skriver lederskribenten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media