Flere meldte om alvorlige bivirkninger

Både det totale antall bivirkninger og andelen alvorlige eller dødelige bivirkninger er høyere enn tidligere, melder Statens legemiddelverk, som får meldinger fra både helseinstitusjoner, leger, tannleger og legemiddelindustrien. Brorparten av meldingene er fra sykehusene, en andel som i fjor var 58 %.

Blodfortynnende midler

Andel alvorlige meldinger gikk opp fra 57 % i 2001 til 63 % i 2002, med blodfortynnende legemidler som en dominerende årsak til dødelige bivirkninger. I fjor var 45 meldte dødsfall assosiert med warfarin og 13 med acetylsalicylsyre. Tidligere undersøkelser viser at et flertall av warfarinbrukere som får blødninger har for høye INR-verdier.

Antall pasienter årlig som bruker de to legemidlene er nå 45-50 000 for warfarin og 250 000 for lavdosert acetylsalicylsyre. Legemiddelverket presiserer imidlertid at begge legemidlene er forbundet med et sterkt positivt nytte-risiko-forhold.

Jevnt fordelt på ATC-gruppene

Tallene fra Legemiddelverket viser at bivirkningene fordeler seg på de fleste ATC-gruppene. Mens flest alvorlige bivirkningene er knyttet til gruppen blod- og bloddannende organer, er det legemidler for nervesystemet som utgjør den største enkeltgruppen i statistikken, med en andel på 22,3 % av alle meldingene. Andre dominerende grupper er legemidler for muskler og skjelett, antiinfektiver til systemisk bruk og legemidler for hjerte og kretsløp.

Få meldinger om naturlegemidler

Legemiddelverket etterlyser flere meldinger knyttet til bruk av naturmidler og naturlegemidler, da bivirkningsprofilen for mange av disse midlene er dårlig kjent.

Organrelaterte bivirkninger

Ser man på fordelingen av organrelaterte bivirkninger, utgjør reaksjoner i mage-tarm-systemet den største enkeltkategorien med 16 % av meldingene. Deretter følger generelle bivirkninger (besvimelse, ubehag, smerter og feber) som utgjør 15 % av meldingene, bivirkninger knyttet til nervesystemet (12 %) og hudreaksjoner (utslett og allergiske reaksjoner) som utgjør 11 % av meldingene.

COX-2-hemmere

Over 14 % av alle meldte bivirkninger i 2002 var knyttet til COX-2-hemmere. At den dominerende typen bivirkning for denne legemiddelgruppen var gastrointestinale plager, i hovedsak magesår og GI-blødinger, blir karakterisert som et uventet funn ettersom den gastrointestinale sikkerheten ved bruk av COX2-hemmere er vurdert å være bedre enn for tradisjonelle antiflogistika.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media