Færre obduksjoner gir flere diagnostiske feil

At sykehusobduksjoner avdekker feil i den kliniske diagnostikken, er en kjensgjerning. Nå har amerikanske forskere dokumentert en nærmest lovmessig sammenheng mellom medisinske obduksjonsrater og risikoen for diagnostiske feil.

En studie publisert i tidsskriftet JAMA viser at andelen diagnostiske feil kan reduseres med over 12 % for hver tiprosentsøkning i obduksjonsrate.

Lave obduksjonsrater gir dårligere kontroll

- Denne konklusjonen bør åpne øynene på alle som er opptatt av kvalitetsforbedring i medisinsk diagnostikk, sier patolog Cecilie Alfsen ved Det Norske Radiumhospital.

Hun sikter til at obduksjonsraten i Norge befinner seg på et historisk lavmål. I 2001 var den ca. 12 %, hvorav 7 % utgjorde sykehusobduksjoner, ifølge tall fra Den norske patologforening.

- Når obduksjonsratene blir lave, får vi bare små øyeblikksbilder av og dårligere kontroll på kvalitetsutviklingen i den medisinske behandlingen, sier Alfsen.

Reduksjon gir flere feil

Studien i JAMA er en litteraturgranskning av 53 internasjonale obduksjonsserier i perioden 1966-2002. Det ble avdekket diagnostiske feil (major errors) og oversette diagnoser i 42 av seriene. I 37 serier var feilene så alvorlige at de trolig ville ha fått kliniske konsekvenser (class I errors). Totalt var andelen diagnostiske feil 23,5 % og andelen alvorlige feil 9,0 %.

Forfatterne av studien har beregnet at en reduksjon i obduksjonsraten fra 100 % (ideelt mål) til 5 % (snittverdi for USA) øker andelen diagnostiske feil fra 8,4 % til 24,4 % og andelen alvorlige feil fra 4,1 % til 6,7 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media