Beskjeden effekt av grønn resept

Det slår Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) fast i en fersk rapport.

Takst med i ny tariff

Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, for å belyse om effekten av livsstilsråd, såkalt grønn resept, gitt av allmennleger til pasienter er god nok til å ha en egen takst for dette. I Folkehelsemeldingen lagt frem i januar, foreslo helseministeren å innføre en livsstilstakst for leger som vil gi råd om fysisk aktivitet og kosthold. Denne taksten er med som takst 101 i den nye normaltariffen.

Svak effekt alene

SMM har foretatt tre litteratursøk i nasjonale og internasjonale forskningsresultater for å måle effekt av strategier for å endre legeatferd, effekt av endret kosthold og fysisk aktivitet, samt kostnadseffektivitet og redusert bruk av medikamenter. Rapporten er intet rungende hurra for grønn resept. Den påpeker at det er mulig å påvirke legeatferd ved å innføre en egen takst for livsstilsråd, men effekten blir trolig moderat eller uteblir helt. Økonomiske incentiver har størst effekt hvis de kombineres med andre tiltak, som for eksempel undervisningsbesøk på legens kontor.

Det er også usikkert om livsstilsrådene som legen gir bidrar til å endre pasientens kosthold, grad av fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner. Rapporten sier at når legen gir livsstilsråd til pasienter som oppsøker legen for andre forhold, er effekten svak og avtar over tid.

Dersom pasienten må betale selv for forebyggende tjenester, vil de benytte dem i mindre grad. Dette slår sterkest ut for grupper med lav inntekt.

Liten effekt på levealder

Kun få studier viser effekt på levealder. De tyder på at man sjelden vinner mer enn noen måneder i leverår ved varig endring av kostholds- og mosjonsvaner.
Det er også høyst usikkert hvor kostnadseffektive livsstilsråd i praksis vil være. SMM konkluderer med at der er mulig å redusere legemiddelbruk, men vinningen kan gå opp i spinningen: Det man sparer med mindre bruk av medikamenter, kan bli spist opp av kostnader ved gjennomføre tiltakene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media