Åpner styremøtene i helseforetakene

Helseminister Dagfinn Høybråten informerte om endringen på en pressekonferanse i dag. Vedtaket betyr at både de fem statlige regionale helseforetakene (RHF) og de 47 lokale helseforetakene (HF) fra januar 2004 ikke lenger kan stenge styremøtene for allmennheten. Unntak kan gjøres i saker som for eksempel omfattes av taushetsplikten, men utgangspunktet skal være offentlighetslovens unntaksbestemmelser og prinsippet om meroffentlighet.

- Helseforetakene forvalter ikke bare store offentlige midler, de har også ansvar for en grunnleggende tjeneste i samfunnet og fatter beslutninger som har stor betydning for folk flest. Åpenhet er derfor avgjørende for deres tillit og legitimitet, sier Høybråten.

Stor misnøye

Det har vært stor misnøye med helseforetakenes lukkede styremøter, blant stortingspolitikere, sykehusansatte, hos Legeforeningens tillitsvalgte og i befolkningen ellers. Hittil har styrene i de ulike helseforetakene stått fritt til å beslutte om møtene skal være åpne, og med unntak av Helse Midt-Norge RHF har de regionale helseforetakene stort sett vedtatt å holde lukkede dører. Helseministeren har tidligere sagt at han ville se an erfaringene og se hvordan de forskjellige fungerte, før han bestemte en enhetlig standard.

Tabell
- Åpenhet er avgjørende for helseforetakenes tillit, sier helseminister Dagfinn Høybråten. Foto E. Feiring

Når Høybråten nå har slått kontra, oppgir han som grunn at det i det lange løp ikke er holdbart at det i et offentlig sykehusvesen er ulik praksis i et så viktig spørsmål.
- De regionale helseforetakene har arbeidet med flere tiltak for å gjøre virksomheten mer åpen, blant annet ved etablering av brukerutvalg, forbedring av rutiner for å legge ut informasjon på Internett og praktisering av dokumentoffentlighet. Her har det vært en positiv utvikling, sier helseminiseter. Åpne styremøter vil være viktig for å ytterligere realisere denne ambisjonen om åpenhet, legger han til.

Følger med

Helsedepartementet vil bruke eierstyringen til å pålegge de regionale og lokale helseforetakene å ha åpne styremøter. Styrene vil bli orientert i styringsdokumentet for 2004, mens Stortinget blir orientert i budsjettproposisjonen for 2004. Det vil ikke bli endringer i lov eller forskrifter.
Departementet vil dessuten følge med på at det ikke utvikles en møtekultur der reelle beslutninger tas utenom møtene som følge av de nye reglene.

- En riktig beslutning

Kåre Løvstakken, sentralstyremedlem i Legeforeningen og ansattrepresentant i styret for Helse Øst RHF, har vært bekymret over at helsepolitiske beslutninger utelukkende er blitt fattet i lukkede styrerom, og er glad for beslutningen regjeringen nå har tatt.

- Jeg har hele tiden ønsket at man skulle åpne styremøtene og har stemt for dette. Det er en bra og viktig beslutning fra Helsedepartementets side, og jeg mener dette vil styrke oss når folk ser hva vi holder på med, sier Løvstakken.

Avgjør på forhånd?

Også leder i Legeforeningens regionsutvalg Vest, Sigrun Solberg, er tilhenger av at styremøtene er åpne. Hun tror de tillitsvalgte nå i større grad vil være tilstede på møtene.
- Ja, det vil vi selvfølgelig benytte oss av, særlig i spesielle saker, sier Solberg. Hun understreker likevel at man som tillitsvalgt ikke alltid har mulighet til å delta på styremøter i og med at man har en full jobb ved siden av.
Solberg frykter dessuten at mange av de viktige vedtakene nå vil tas i uformelle møter i forkant av styremøtene. Hun har ikke særlig tro på at Helsedepartementet kan klare å følge med på og hindre at dette skjer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media