Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Stadig flere røykfrie sykehus

  Stadig flere røykfrie sykehus

  Den norske lægeforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund startet 1. mars i år en kampanje som har som mål at alle sykehusansatte skal være røykfrie i arbeidstiden innen 1.1. 2004. Sykehusene som blir røykfrie får en pris i form av en illustrasjon signert av helseminister Dagfinn Høybråten.

  Feiringklinikken ved Eidsvoll fikk den første prisen, siden har flere sykehus fulgt etter. Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mottok hver sin Røykfri-pris den 28. mai for sitt arbeid for et røykfritt sykehusmiljø i Nord-Trøndelag. Begge sykehusene var røykfrie 1.3. 2003.

  – De 1 400 ansatte ved Diakonhjemmets sykehus røyker ikke lenger i arbeidstiden, sa direktør Morten Skjørshammer da han den 2. juni mottok prisen. Diakonhjemmet sykehus var røyfritt allerede 1. februar i år.

  Sørlandet er godt representert med henholdsvis Mandal sykehus og Sørlandet sykehus HF Kristiansand, som mottok prisene den 17. og 18. juni.

  Flere andre sykehus er også røykfrie og står på listen over de som skal tildeles Røykfri-prisen i løpet av sommeren og høsten 2003.

  Protokoll fra landsstyremøtet i Molde 20. – 22.5. 2003

  Protokoll fra landsstyremøtet i Molde 20. – 22.5. 2003

  Sentralstyret fattet i møte 19.6. 2003 følgende vedtak: Vedtaksprotokollen fra landsstyremøtet 20. – 22.5. 2003 godkjennes. Protokollen offentliggjøres gjennom notis i Tidsskriftet hvor det informeres om at fullstendig protokoll finnes på www.legeforeningen.no.

  Dersom noen ikke har tilgang til Internett og ønsker protokollen tilsendt, kan de henvende seg til informasjonsavdelingen på telefon 23 10 91 73.

  Seminarer i avdelingsledelse

  Seminarer i avdelingsledelse

  Overlegeforeningen vil også denne høsten arrangere seminarer i avdelingsledelse med støtte fra Kvalitetssikringsfond II. Foreningen ser seminarene som viktige tiltak for å utvikle kvalitet på avdelingsledelse og for å bygge opp kontaktnett for avdelingsoverleger.

  Et mål for seminarene er også å utvikle og rekruttere leger som ledere i denne typen stillinger.

  Seminarene starter om kvelden kl 1800, og fortsetter følgende dag kl 0830 – 1530: 6. – 7. oktober i Oslo, 14.–15. oktober i Bergen, 4. – 5. november i Drammen og 18. – 19. november i Trondheim.

  Invitasjon med fullstendig program til seminarene blir sendt til avdelingsoverlegene og andre leger som i henhold til våre registre har lederstillinger på avdelingsnivå i de enkelte helseregionene, se også www.legeforeningen.no/overlegeforeningen

  Påmelding og eventuelle spørsmål kan sendes Ofs sekretariat v/ Edith Stenberg, Postboks 1152 sentrum, O107 Oslo eller e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no

  Anbefaler astmastudie

  Anbefaler astmastudie

  Allmennmedisinsk Forskningsutvalg har vurdert en effektstudie av Symbicort brukt både som fast medisin og ved behov i behandling av moderat astma.

  Målsettingen med studien er å undersøke effekten av steroidkomponent når Symbicort, sammenliknet med Oxis og Bricanyl, brukes som behovsmedisin hos pasienter på Symbicort vedlikeholdsbehandling.

  Dette er en internasjonal klinisk randomisert, dobbeltblindet studie der totalt 3 000 pasienter i Europa, Sør-Afrika og Asia vil bli inkludert. Den norske delen av studien vil omfatte 200 pasienter over 12 år fra annenlinjespesialister og allmennpraksis.

  Allmennmedisinsk Forskningsutvalgmener studien er interessant og relevant, og at den kan bidra til forbedringer i behandlingen av astma. Utvalget understreker at registreringen av bivirkninger bør bli gjennomført på en grundig måte, og kan da anbefale allmennpraktikere å delta i studien.

  Internett-abonnement

  Internett-abonnement

  Telenor Plus tilbyr Online-abonnement for medlemmer i Legeforeningen til kun kr 894 for 12 måneder.

  Ved bruk av dette spesialtilbudet vil du få 50 % rabatt på ditt Online-abonnement. En forutsetning for rabatten er imidlertid at du binder deg til dette abonnementet for minimum 12 måneder. Når tilbudsperioden løper ut, vil abonnementet automatisk faktureres etter ordinær pris hvis tilbudet ikke fornyes ved ny innsending av bestillingsskjema. Abonnementet blir fakturert forskuddsvis per kvartal. Vær derfor tidlig ute med en eventuell oppsigelse eller fornyelse. Ytterligere informasjon om tilbudet finner du på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=16

  Statoil-avtalen

  Statoil-avtalen

  Den norske lægeforening og Statoil har inngått en avtale som gir medlemmer fordelaktige priser på blant annet bensin og diesel hos Statoil. Avtalen ble gjort gjeldende fra 1.1. 1999.

  Det er to alternativer å velge mellom: Statoil Personkort (for tiden 36 øre/liter i rabatt på pumpepris) for privatpersoner og Statoil Firmakort (for tiden 40 øre/liter bensin og 44 øre/liter diesel i rabatt på pumpepris) for firmaer registrert i Brønnøysund. Les mer om avtalen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=16

  Enighet om ny rammeavtale for fastlegeordningen

  Enighet om ny rammeavtale for fastlegeordningen

  Etter forhandlinger er det oppnådd enighet om endringer av rammeavtalen for fastlegeordningen med virkning fra 1. juli 2003. Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund er enige om at avtaleverket i hovedsak fungerer tilfredsstillende, og endringene som ble foretatt er mindre omfattende.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19255

  Globalt nettverk for leger?

  Globalt nettverk for leger?

  World Medical Association ønsker å etablere et verdensomspennende nettverk for leger som kan bidra til mer effektiv formidling av informasjon om SARS og andre smittsomme sykdommer til enkeltleger.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19188

  En adresse for DRG-tilbakemelding

  En adresse for DRG-tilbakemelding

  Det er nå etablert et system for tilbakemeldinger om systemet for diagnoserelaterte grupper (DRG) og innsatsstyrt finansiering (ISF). Systemet er etablert som et resultat av et seminar der Legeforeningen stod som arrangør. Alle henvendelser om DRG /ISF kan nå sendes til drginfo@sintef.no, og vil bli besvart i løpet av 14 dager.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19225

  Nytt styre i Vestfold legeforening

  Nytt styre i Vestfold legeforening

  Bess Frøyshov ble gjenvalgt som leder da Vestfold legeforening hadde årsmøte 5. juni. Liv Marit Smedstad, ble også gjenvalgt. Nytt styremedlem er Ivar Haagaas. Øvrige medlemmer av styret, utpekt av yrkesforeningene, er Susanne Prøsch (Aplf), Gunnar Klæboe (PSL), Ole Johan Bakke (OLL), Josef Kleven (Of) og Espen Møller-Hansen (Ylf).

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19309

  Ny leder i Akershus legeforening

  Ny leder i Akershus legeforening

  Jan Erik Paulsen ble valgt til ny leder i Akershus legeforening på årsmøtet 5. juni. Akershus legeforening har hatt en jevn vekst det siste året og har nå 1 519 medlemmer, hvorav 1 379 er yrkesaktive under 70 år.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19286

  Maartmann-Moe gjenvalgt som leder i Aplf

  Maartmann-Moe gjenvalgt som leder i Aplf

  På Alment praktiserende lægers forenings generalforsamling i Kirkenes 13. juni, ble Kjell Maartmann-Moe gjenvalgt som leder. Øvrige styremedlemmer er Åge Henning Andersen, Karin Frydenberg, Jan Emil Kristoffersen, Odd Jarle Kvamme, Hanne Nordahl og Ole E. Strand.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19452

  Jøsendal gjenvalgt som OLL-leder

  Jøsendal gjenvalgt som OLL-leder

  På årsmøtet til Offentlige legers landsforening i Bergen 17. juni ble Ola Jøsendal gjenvalgt som leder. De øvrige styremedlemmene er Anne Helen Hansen, Ernst Horgen, Eva Liahjell, Ketil Kongelstad, Per Helge Måseide og Vegard Vige.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19508

  Verktøyboks – lokale forhandlinger i kommunene

  Verktøyboks – lokale forhandlinger i kommunene

  Det er utarbeidet en verktøyboks til bruk ved lokale forhandlinger i kommunene, som finnes på Akademikernes nettsider (www.akademierken.no).

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19239

  Forskrift om strålevern og bruk av stråling

  Forskrift om strålevern og bruk av stråling

  Legeforeningen ser positivt på at det arbeides for å få til en helhetlig samling av lov- og regelverk for stråling til medisinsk bruk både for ioniserende og ikke-ioniserende stråling.

  Les hele saken og høringsuttalelsen i sin helhet på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19310

  Forskrift om reseptbasert legemiddelregister

  Forskrift om reseptbasert legemiddelregister

  Forslaget om å etablere forskrift om reseptbasert legemiddelregister støttes av Legeforeningen. Dette fremkommer i Legeforeningens svar på høringsbrev fra Helsedepartementet, basert på et forslag om at det bør etableres en slik forskrift.

  Les hele saken og høringsuttalelsen i sin helhet på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19312

  Endring i kravet til del-tidspraksis i spesialist-reglene i allmennmedisin

  Endring i kravet til del-tidspraksis i spesialist-reglene i allmennmedisin

  Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtok 29.4. 2003 følgende endringer i kravet til deltidspraksis, punkt 1.b: Deltidspraksis godkjennes ned til halv tid med tilsvarende redusert verdi. Deltidspraksis kan foruten den kurative virksomhet inneholde andre allmennmedisinske arbeidsområder med opptil 4,75 timer per uke fordelt på maksimalt to områder.

  Forholdstall for antall timer i kurativ virksomhet/andre allmennmedisinske arbeidsområder per uke er som følger: 14 + 4,75 = 18,75 osv. All virksomhet fra 23 timer og oppover må inneholde minst 18,75 timer åpen kurativ virksomhet per uke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media