Sjekk behandlingskvalitet på nettet

Helse Vest har utarbeidet åtte kvalitetsindikatorer for somatiske tjenester og åtte for det psykiatriske tilbudet. Indikatorene måler behandlingskvalitet og pasienttilfredshet ved alle helseforetakene i regionen. Kvalitetsresultater som har god nok datakvalitet er nå tilgjengelig på nettet: www.helse-vest.no
Helse Vest er det første regionale helseforetaket som tilbyr denne tjenesten.

Oversiktlig på nett

Foreløpig er det lagt ut oversikt over: Epikrisetid, overbelegg, antall korridorpasienter, 30-dagers mortalitet for diagnosegruppene lårhalsbrudd og hjerteinfarkt, sykehusinfeksjoner, tvungen innleggelse ved psykiatrisk institusjon, ventetid for primærbehandling innen psykiatri. Flere indikatorer legges ut på nettet når man er fornøyd med datakvaliteten. Ved å klikke på hver av indikatorene får man oversikt over hvordan indikatoren defineres, et diagram og en tabell der data for foretakene er lagt inn og en tolkning av resultatene.

Epikrisetid som eksempel

For epikrisetid kan man for eksempel lese at denne defineres som andel epikriser som er sendt ut innen sju dager etter utskriving, at indikatoren uttrykker grad av samhandling mellom sykehus og øvrig helsetjeneste og at Helse Vest har som ambisjon at 80 % av epikrisene skal være sendt ut innen sju dager etter utskriving. Målsettingen er ikke tidfestet. Helse Vest konkluderer at indikatoren epikrisetid ligger langt under ambisjonsnivået både for somatikk og psykiatri.

Et blikk på diagrammet viser at Helse Fonna ligger lavest på statistikken, men har økt andel epikriser sendt ut innen sju dager fra 10 % i annet kvartal 2002 til 28 % i første kvartal 2003. Helse Førde har lenge vært best i Helse-Vest klassen og lå over 50 % på denne tid i fjor, men har hatt en liten nedgang det siste året.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media