Ønsker innspill på statlig IT-satsing i helsesektoren

Arbeidet med en ny statlig handlingsplan for bruk av IT i helsesektoren er i gang. Det er Sosial- og helsedirektoratet som skal utforme planen på vegen av Helsedepartementet. Ambisjonene med den nye planen er blant annet å se på utnyttelse av mulighetene som ligger i et nasjonalt helsenett, interne IT-løsninger i helseforetakene og helseinformasjon og helsetjenester på Internett. Målet er å ferdigstilles planen, som har fått arbeidstittelen E-helse 2008, allerede innen 2004. Nå ønsker direktoratet innspill fra aktørene i helsevesenet, og et bredt grunnlagsdokument for innspill er publisert på deres nettsider.

Statlig IT-satsning fra 1997

Planen som det nå jobbes med blir den tredje i rekken av statlige handlingsplaner for bruke av IT i helsesektoren.
Den første handlingsplanen for IT i helsevesenet var Mer helse for hver bIT for perioden 1997 - 2000. Målet med denne var å se på hvordan IT kan brukes i alle oppgaver i helsesektoren, fra telemedisin til sykehusadministrasjon, fra pasientkort til standardisering. Den andre handlingsplanen kom vinteren 2001. Daværende Sosial- og helsedepartementet lanserte tiltaksplanen Si @!" – elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren.

Konkrete mål – synlige resultater

Mens den første planen hadde et bredt nedslagsfelt, var den andre planen rettet inn på fire konkrete satsningsområder; Nasjonalt helsenett, elektronisk samhandling, telemedisin og publikumstjenester. Det er oppnådd konkrete resultater på alle de fire satsningsområdene. Det er etablert regionale helsenett i alle regioner og infrastrukturen i et nasjonalt helsenett vil være klar om kort tid . Samtidig har omfanget av elektronisk meldingsutveksling mellom aktørene i helsevesenet, som for eksempel mellom sykehus, primærhelsetjeneste, Rikstrygdeverket og apotek økt kraftig. Utbredelsen av elektroniske pasientjournaler og bruken av elektronisk henvisning og epikriser har også skutt fart i planperioden. I mai ble Fritt sykehusvalg Norge, en nasjonal publikumstjeneste der alle skal finne informasjon om ventetider ved sykehus i hele landet, lansert. Tjenesten er i hovedsak Internett-basert. Utviklingen av telemedisinske løsninger ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø har vakt internasjonal interesse og, blant annet ført til at de er utpekt som Verdens helseorganisasjons samarbeidssenter for telemedisin.

Felles økonomisk løft

Den nåværende planen har de to siste årene hatt midler til finansiering av nasjonale prosjekter, stimuleringsmidler og lignende på anslagsvis 100 millioner kroner. Dette er vesentlig lavere enn de investeringer som tjenestene selv har forestått i samme periode. Eksempelvis investerer helseforetakene for flere hundre millioner kroner årlig i IT. Også den nye handlingsplanen vil kun omfatte en liten del av alle IT-investeringer i sektoren, opplyser direktoratet. Gjennomføring av ny plan vil være avhengig av et felles løft og et samarbeid om tiltakene i sektoren – også økonomisk, påpekes det. Eksempelvis vil regionale helseforetak ha en sentral rolle for gjennomføring av store deler av planen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media