Medhold i klage på halverte høringsfrister

I fjor høst ble Helsedepartementet klaget inn for Sivilombudsmannen av Legeforeningen, Legemiddelindustriforeningen, Apotekerforeningen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Bakgrunnen var departementets utstrakte bruk av forkortede høringsfrister. Normalfristen er tre måneder, men i to av tre saker fikk organisasjonene sju uker eller kortere tid på seg til å svare.

Oftere regelen enn unntaket

Generalsekretær Terje Vigen i Legeforeningen er fornøyd med at Sivilombudsmannen sier seg enig i kritikken fra de fire organisasjonene: - Jeg har forståelse for at departementet av og til trenger korte frister, men når dette oftere er regelen enn unntaket, mener vi det er grunn til å reagere, sier han.

I svarbrevet til Legeforeningen skriver sivilombudsmann Arne Fliflet at det er tvilsomt om to av tre saker er av en slik karakter at det er saklig behov for en kortere frist enn tre måneder.

- Hva er problemet med de korte fristene?
- Å utarbeide et fyllestgjørende høringsbrev om viktige helsepolitiske saker er en tidkrevende prosess. Høringsnotat skal sendes til mange organisasjonsledd i Legeforeningen som skal ha noe tid til å avgi uttalelse. Deretter skal uttalelsene sammenfattes i sekretariatet og til slutt skal saken behandles i sentralstyret før brevet sendes til Helsedepartementet. Det sier seg selv at det er vanskelig å få en slik prosess i land i løpet av sju uker eller mindre, sier Vigen.

Vigen håper at Helsedepartementet merker seg Sivilombudsmannens kommentarer og at det blir slutt på uthuling av høringsfristene når det ikke er saklig grunnlag for det.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media