Kan prostatakreft forebygges?

En amerikansk studie publisert i New England Journal of Medicine viser at finasterid reduserer prevalensen av prostatakreft med 25 %.

Studien omfattet over 18 000 menn over 55 år som hadde normalnivå av prostataspesifikt antigen (PSA) samt normal prostata bedømt ved rektal palpasjon. Mennene ble randomisert til enten behandling med 5 mg finasterid eller placebo daglig i sju år. Ved endt observasjonstid hadde den kumulative insidensen av prostatakreft gått ned fra 24,4 % i placebogruppen til 18,4 % i finasteridgruppen.

Antiandrogen

Det er kjent at androgener stimulerer utvikling av prostatakreft. Finasterid (Proscar) er et antiandrogen som hemmer omdanning av testosteron til dihydrotestosteron, det aktive androgenet i prostatavevet. Finasterid brukes i behandling av benign prostatahypertrofi, men kan også tenkes å ha effekt ved prostatakreft.

Høy deteksjonsrate

Reduksjonen i kumulativ insidens må vurderes mot den overraskende høye deteksjonsraten for prostatakreft. I denne studien forventet man å finne kreft hos 6 % av mennene i placebogruppen, men prostatakreft ble påvist hos 24 %. Jo tettere man følger pasienter over 55 år med PSA-måling og biopsier, desto mer vil man nærme seg autopsiprevalensen som er 30-40 %, og ende opp med en stor gruppe pasienter med prostatakreft som man ikke vet om man skal behandle.

Like oppsiktsvekkende er funnet av signifikant flere tilfelle av histologisk aggressiv prostatakreft i finasteridgruppen sammenliknet med placebogruppen. Spørsmålet er om finasterid gjør det lettere for aggressive svulster å utvikle seg fordi veksten av –godartede– tilfeller blir undertrykt.

Ikke til forebygging

Målet med prevensjon av kreft er økt overlevelse for pasientene. Påvisning av prostatakreft er ikke en validert surrogatparameter for overlevelse. Studien minner oss om at vi har for liten kunnskap om den endokrine reguleringen av prostatakreft, og at sju års oppfølging er kort tid for å evaluere betydningen av tidlig oppdaget prostatakreft. En lederartikkel i samme tidsskrift anbefaler da heller ikke Finasterid som et forebyggende middel mot prostatakreft.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media