Grenser for pasientautonomi?

Slik konkluderer forfatterne bak studien Kommunikationen mellan patient og läkare vid svåra beslut som er initiert av den svenske Socialstyrelsen. Studien er en forstudie til et prosjekt som skal kartlegge effekten av pasientenes rett til å velge behandlingsalternativ og retten til fornyet medisinsk vurdering ved livstruende eller svært alvorlige tilstander. Lovendringene ble innført i Sverige 1. januar 1999.

Misforhold og misforståelse

Fire pasienter, tre pårørende og fem ansvarlige leger ble dybdeintervjuet. Målet var å synliggjøre viktige spørsmål og problemer i kommunikasjonen mellom pasient og lege, ikke å generalisere resultatene.

I intervjuene kom det blant annet frem: Pasienter og pårørende er ikke fornøyd med informasjonen de har fått om sykdommen og hvordan den kan tenkes å utvikle seg. De savner lett forståelig skriftlig informasjon om sin egen sykdom.

Pasienter, pårørende og andre involverte oppfatter informasjonen de har fått forskjellig. Samtlige pasienter uttrykker at legene gir motstridende meldinger om behandlingsalternativene som finnes.

Legene mener at det er pasienten som skal ta endelig beslutning om hvilken behandling han eller hun skal ha. Legens oppgave er å informere om behandlingsmulighetene, ikke å råde dem.

Pasientene sier at de ikke har fått hjelp til å få en ny bedømming av tilstanden og behandling som kan være aktuell.

Bedre kommunikasjon

Rapporten fremhever samtalens sentrale betydning som verktøy i møte med alvorlige syke pasienter. Forfatterne anbefaler at forberedelse og gjennomføring av vanskelige samtaler vektlegges både i studiet og i praktisk legegjerning. Pasientens ønske om lettlest informasjon om sykdommen bør også imøtegås, står det i rapporten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media