TV-team filmer politiutrykning til psykisk syke

For å dokumentere politiets arbeid med psykiatriske pasienter har NRK Fakta i Bergen avtalt med politiet at en fotograf skal være med på utrykninger til situasjoner der det er grunn til å tro at psykisk syke er involvert, men der behandlingsnivå og ansvar er uavklart.

Etisk uforsvarlig

Planen var at opptakene skulle gjøres i mai og juni. Bergen Legevakt ble orientert av NRK via en e-post der det står: –Ettersom politiets rutiner i slike saker ofte innebærer at pasientene fremstilles for Bergen Legevakt, ønsker vi med dette å informere Legevakten på forhånd, slik at de vakthavende til enhver tid vet at en NRK-fotograf følger politiet–.

Ved Bergen Legevakt ble svaret nei til tross for forsikringer om at teamet ville sørge for informert samtykke og klarering av opptak som skulle brukes.
- Her bestemmer vi, og vi ønsker ikke å tillate filming av pasienter, det være seg psykiatriske pasienter eller andre, uansett om pasienten gir informert samtykke. Vi ser etiske betenkeligheter ved dette. Bare i ettertid kan man helt skjønne hva man er blitt med på. Mange av pasientene det her er snakk om, blir heller aldri friske, sier legevaktsjef Frank Leo van Betten.

Vingling ble ja til slutt

Politiet i Bergen har etter noe vingling, stilt seg positive til programideen. Første gang Tidsskriftet kontaktet politietaten forsikret visepolitimester Geir Gudmundsen om at taushetsplikt og personvern skulle ivaretas.
- Vi er trygge på at NRK-teamet håndterer dette på en slik måte at man ikke eksponerer mennesker som ikke har gitt informert samtykke, sa Gudmundsen.

Dagen etter Tidsskriftets kontakt med Gudmundsen, vurderte politiet opplegget på nytt og skrinla prosjektet. De ville ikke være med på de premisser som NRK fremsatte. Men et par dager fikk Tidsskriftet opplyst at en ny avtale var i boks. Politimester Vidar Resvik vil ikke gå inn på hva som eventuelt er nytt i avtalen, men sier til Tidsskriftet at personvern og taushetsplikt vil bli ivaretatt.

–Hospitalet– som døråpner?

I forbindelse med opptakene til –Hospitalet–, en TV-serie fra Haukeland Universitetssykehus, satte fylkeslegen i Hordaland foten ned for opptak ved akuttmottaket. Psykiatriske pasienter skulle heller ikke filmes. Fagfolk som var kritiske til denne serien, pekte på at den kunne fungere som døråpner for TV-team i andre deler av helsevesenet. Reidun Førde, leder av Rådet for legeetikk, mener NRK Faktas programidé bekrefter dette.
- Spørsmålet er: Hvor skal man til slutt sette grensen for eksponering av pasienter? sier Førde. Hun opplever at leger i Bergen er på vakt, og at diskusjonen om TV-opptak av pasienter har gitt økt bevissthet.

Pasienthensyn går først

Gerd-Ragna Bloch Thorsen i Norsk psykiatrisk forening, sier i en kommentar at en person som er ruset eller som er i en psykiatrisk tilstand, ikke har samtykkekompetanse.
- I situasjoner i akutte mottak må man gå ut fra at man har å gjøre med personer som ikke kan gi bevisst informert samtykke. Informert samtykke som blir gitt i en situasjon hvor man er avhengig av enten politi eller legevakt, må man ta med en klype salt. På den annen side, har erfaring vist meg at man ofte beskytter pasienter for å beskytte seg selv, med andre ord at man ikke ønsker å vise hvordan man behandler pasientene.

Bloch Thorsen påpeker at NRK Faktas programidé tar opp en viktig problemstilling som opptar så vel pasienter som pårørende. - Temaet er vel verdt et program, men hensynet til den enkelte må veie tyngst, sier hun.

Taust i NRK

Under henvisning til at programmet fortsatt er på planleggingsstadiet, ønsker NRK Fakta ved journalist Astri Thunold ikke å uttale seg til Tidsskriftet om programmet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media