Nytt om navn

Artikkel

Legeforeningens priser 2003:

Jan Kristian Damås, Sven-Harald Anderssen og Lars Småbrekke er blant mottakerne av årets priser utdelt av Den norske lægeforening. Foto Lise B. Johannsessen

Pris til artikkel om hørselscreening

Legeforeningens pris for forebyggende medisin 2003 er tildelt forfatterne av artikkelen Universell hørselsscreening av nyfødte med otoakustiske emisjoner (Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2187–9). Prisen ble utdelt under åpning av Legeforeningens landsstyremøte 20. mai, og Sven-Harald Anderssen, Jannicke Andresen, Ronny Andersen og Lars Sponheim er forfattere av artikkelen.

– Vi har valgt denne artikkelen til prisvinner fordi emnet er av vesentlig betydning innen forebyggende medisin. Et viktig tiltak er vist gjennomført uten vesentlig tilførsel av ekstra ressurser, det er gjennomført utenfor universitetssykehus og tjener derfor som eksempel for alle liknende avdelinger i landet. Tiltaket bør få avgjørende betydning for praksis i Norge. Selve artikkelen er kortfattet og velskrevet, sa juryen.

Sven-Harald Anderssen er overlege ved barneavdelingen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Jannicke Andresen er lege under spesialisering ved samme avdeling, Ronny Andersen er audioingeniør og Lars Sponheim er overlege ved øre-nese-halsavdelingen, Sykehuset Østfold,Fredrikstad.

Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin har til formål å vekke interesse for forebyggende medisin ved å belønne den mest verdifulle artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening i perioden forut for Legeforeningens landsstyremøte om et emne av betydning for praktisk og vitenskapelig forebyggende medisinsk arbeid. Prisen er på kr 45 000.

Stort stipend til Fjellhamar-lege

Jan Kristian Damås, Rikshospitalet er tildelt det store indremedisinske reise- og studiestipendet fra Caroline Museæus Aarsvolds fond til indremedisinsk forskning på kr 230 000. Stipendiet ble utdelt under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Molde 20. mai. Fondet er opprettet etter en testamentarisk gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold.

Jan Kristian Damås er 35 år og indremedisiner. Han disputerte for den medisinske doktorgrad den 5.12. 2001 og har hele sin forskerkarriere arbeidet med sentrale indremedisinske problemer.

Stipendet vil bli brukt til forskningsopphold ved Specialized Center of Research in Molecular Medicine and Atherosclerosis, UCSD, San Diego, California – en institusjon som er ledende innen arbeidsfeltet rundt sammenhengen mellom fettstoffer i blodet og utvikling av åreforkalkning og betennelse i karveggen.

Spångberg-prisen til Angelika Gabriele Sorteberg

Marie Spångberg-prisen belønner den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk kvinnelig lege i et norsk eller internasjonalt tidsskrift hvert kalenderår.

– Angelika Sorteberg er en lovende og analytisk forsker innen nevrokirurgi. Hun mottar prisen for artikkelen Effect of Guglielmi Detachable Coils on Intraaneurysmal Flow: Experimental Study in Canines. Artikkelen er offentliggjort i American Journal of Neuroradiology i februar 2002. Studien er eksperimentell, basert på dyreforsøk. Resultatene er oppsiktsvekkende og metoden er godt beskrevet, mener juryen.

Prismottakeren er født i 1969 og utdannet cand.med. i 1994. Hun er tilknyttet nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet.

Marie Spångberg-prisen er opprettet av Den norske lægeforenings landsstyre i forbindelse med 100-årsjubileet for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg, i 1993. Fondets formål er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats Prisen er i år på kr 40 000. Også denne prisen ble utdelt under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Molde.

Tromsø-lege fikk kvalitetsprisen

Lars Småbrekke er tildelt Legeforeningens kvalitetspris år 2003 for primærhelsetjenesten. Han mottok prisen på vegne av gruppen som har arbeidet med å redusere bruk av antibiotika mot ukomplisert akutt otitis media (AOM) ved legevakten i Tromsø.

Formålet med studien var å redusere andelen pasienter med ukomplisert AOM ved legevakten i Tromsø som fikk antibiotika, og i tillegg øke den relative bruken av penicillin V. Legevakten i Harstad ble brukt som kontroll.

Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS Nord-Norge) gjennomførte en intervensjon hvor staben ved legevakten i Tromsø ble informert om nasjonale retningslinjer for behandling av ukomplisert AOM. I tillegg ble det utarbeidet retningslinjer for behandling og informasjonsmateriale til foresatte. Etter intervensjonen var det en redusert andel pasienter med diagnosen AOM ved legevakten i Tromsø som fikk antibiotika, og en økt andel som fikk penicillin V. En tilleggsundersøkelse viste at 70 % hentet ut forskrevet medisin på apoteket. Ved kontrollgruppen var det ingen signifikante endringer.

Undersøkelsen viser at det ved hjelp av relativt enkel intervensjon er mulig å endre legers handlemåte i retning av riktigere bruk av antibiotika.

Anbefalte artikler