Nytt kodeverk for ikke-kirurgiske fag

Et nytt kodeverk vil inkludere prosedyrer som utføres av pasientnære, ikke-kirurgiske spesialiteter ved poliklinikker og hos private spesialister. Målet er at et komplettert prosedyrekodeverk skal bidra til en mer korrekt registrering av virksomheten ,og gi mulighet til å erstatte dagens takstsystem med et utvidet DRG-system.

Spesialforeningenes bistand

Til dette arbeidet trenger Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) spesialforeningenes bistand. Legeforeningen er invitert til et samarbeid for å utarbeide lister over signifikante prosedyrer og tiltak. Det er først og fremst de kliniske spesialforeningene som er aktuelle samarbeidspartnere med unntak av fysikalsk medisin/rehabilitering, psykiatri, laboratoriefag og radiologi.
Det kan også være aktuelt å trekke inn spesialforeninger som kan synes å ligge i grenseland for prosjektet. Siden visse prosedyrer som utføres av kirurger ikke inngår i NCSP, ønsker vi også å innlemme kirurgiske spesialiteter i prosjektet.

Hagen-utvalgets anbefalinger

KITH har inngått en kontrakt med Helsedepartementet om prosjektet som skal gjennomføres i forbindelse med oppfølgingen av anbefalingene i Hagen-utvalgets innstilling; Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten, NOU 2003: 1.
Et uttalt mål her er at Innsatsstyrt finansiering av helsetjenester (ISF) skal videreføres og videreutvikles. Legeforeningen har støttet forslaget i en høringsuttalelse og har også gått inn for at det fra 2006 bør innføres et felles kodeverk og klassifiseringssystem for poliklinikk og innleggelse uavhengig av om tjenesteyter er privat eller offentlig.

Gjensidig ønske

Legeforeningen, SINTEF Unimed og Helsedepartementet arrangerte i vår et seminar om Innsatsstyrt finansiering (ISF), Diagnoserelaterte grupper (DRG) og kvaliteten på medisinsk koding. Seminaret var særlig rettet mot spesialforeningene. Her kom det fram et gjensidig ønske fra deltakerne om at Legeforeningen skal involvere seg mer i arbeidet med å forbedre finansieringssystemet og i tiltak som kan forbedre kvaliteten på medisinske registreringer generelt.

Homogene produktgrupper

KITHs arbeid med å utvikle et kodeverk for ikke-kirurgiske fagfelt vil ta utgangspunkt i nordiske og internasjonale løsninger. SINTEF Unimed, Avdeling for Pasientklassifisering og finansiering skal deretter integrere kodeverket i en grupperingsløsning i forlengelse av DRG-systemet.
KITH skal legge fram en samlet oversikt over prosedyrer/tiltak i løpet av høsten 2003, for i neste omgang å gjennomføre den endelige kodifisering og klassifikasjon. Kontaktpersoner er Bjørn Buan og Hroar Piene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media