Nye spesialister

Artikkel

Stikkuhellblant medisinstudenter

Nesten en av fire danske medisinstudenter har hatt perkutane stikkuhell i løpet av studiet (Ugeskr Læger 2003; 165: 2275–9). Studien omfattet fjerde- og femteårsstudenter ved Københavns universitet. 406 studenter besvarte spørreskjemaet (72 %). I alt 22 % hadde hatt perkutane uhell, og 20 % av disse hadde hatt mer enn ett perkutant uhell. Like mange (22 %) hadde hatt mukokutane uhell. Hele 34 % av dem som hadde anmeldt slike uhell til rett instans, hadde ikke mottatt tilbud om screening og/eller vaksinasjon mot HIV samt hepatitt B og C.

Medisinstudenter synes ikke om psykiatri

Medisinstudenter synes psykiatri er mindre attraktivt enn andre spesialiteter, viser en studie fra Australia (Acta Psychiatr Scand 2003; 107: 424–9). I alt 655 førsteårsstudenter ved seks australske universiteter ble spurt om karrierevalg. Den manglende entusiasmen for psykiatri er også funnet i en studie i USA.

Sammenliknet med andre spesialiteter ble psykiatri vurdert som interessant og intellektuelt utfordrende, men også at faget manglet vitenskapelig grunnlag, at yrket ville gi lav jobbtilfredshet, at pasientene ikke kunne hjelpes på en effektiv måte etc. Forfatterne konkluderte med at psykiatri har et profileringsproblem, som må rettes på dersom psykiatri skal bli mer attraktivt.

Jerntilskudd mot uforklart tretthet

Kvinner som er plaget med tretthet uten å være anemiske, kan ha nytte av jerntilskudd. Det viser resultatene av en dobbeltblind, randomisert placebokontrollert studie blant 144 kvinner i alderen 18–55 år i Sveits (BMJ 2003; 326: 1124–6).

Etter en måned var tretthet redusert med 30 % hos kvinner som tok jern, mot 13 % i placebogruppen. Subgruppeanalyser viste at effekten kan være begrenset til kvinner med lave eller grenseverdier av serumferritin.

Prognose ved ovarialkreft

Tumorstadium, residualtumor og alder er prognostiske faktorer ved ovarialcancer, viser ny studie fra Universitetet i Trondheim (Obstet Gynecol 2003; 101: 885–91). I Norge påvises om lag 480 nye tilfeller av eggstokkreft per år, ca. 2/3 får residiv. Omtrent 60 % har spredning ved diagnosetidspunktet.

Forskerne undersøkte insidens og prognostiske faktorer over en tiårsperiode (1987–96) hos pasienter med eggstokkreft i en helseregion. I alt 571 histologisk verifiserte tilfeller ble identifisert.

Insidens og femårsoverlevelse var stabile over tiårsperioden. Studien analyserte en rekke faktorer, men verken histologisk type eller stadium, behandlende sykehus, komorbiditet eller CA 125 var signifikante prediktorer for femårsoverlevelse.

Screeningforsøk ved ovarialcancer har ikke kunnet påvirke stadiefordeling. Forfatterne konkluderer derfor med at forbedret kirurgisk behandling for tiden er den eneste faktor som kan øke femårsoverlevelsen hos pasienter med denne kreftformen.

Påvirker fars alder risiko for spontanabort?

Mannens alder øker risikoen for spontanabort hvis kvinnen er yngre enn 30 år, viser en ny studie (Am J Epidemiol 2003; 157: 815–24).

Forskerne undersøkte sammenhengen mellom mannens alder og risiko for spontanabort mellom 5.–20. uke når de kontrollerte for kvinnens alder. Omtrent 1 150 franske kvinner som hadde vært gravide i perioden 1985–2000 ble telefonintervjuet. I alt 12 % av de 2 400 svangerskapene endte i spontanabort.

Rateratio for spontanabort var 2,1 ganger høyere for kvinner på 25 år dersom partneren var 35 år eller eldre, enn dersom partneren var yngre enn 35 år (95 % KI 1,07– 4,26). Det var ingen økt risiko forbundet med mannens alder dersom kvinnen selv var 35 år.

Trening bra mot nakkesmerter

Fysisk trening er anbefalt for pasienter med kroniske nakkesmerter, men effekten av slik trening har hittil ikke vært dokumentert i randomiserte studier.

I en ny finsk randomisert kontrollert studie ble 180 kvinnelige kontorarbeidere i alderen 25–53 år fordelt til to treningsopplegg og en kontrollgruppe (JAMA 2003; 289: 2509–16). Kvinnene hadde kroniske uspesifikke nakkesmerter. Den ene gruppen drev utholdenhetstrening, mens den andre drev styrketrening tre ganger i uken.

Ved 12-månedersoppfølging hadde både nakkesmerte og funksjonsevne blitt betydelig bedret i begge treningsgruppene sammenliknet med kontrollgruppen. Effekten var best for gruppen som hadde drevet styrketrening.

Når blod skal fornyes

Stamcellene i beinmarg har en egenskap som skiller dem fra andre: Når cellen deler seg, får dattercellene to ulike funksjoner. Den ene blir til en mer spesialisert celle, og gir opphav til ulike typer blodceller. Den andre beholder stamcellens egenskaper, og sikrer på den måten neste delingssyklus.

To artikler i Nature (2003; 403: 255–60 og 302–5) kaster nytt lys over genetikken bak denne fornyelsesprosessen. Forfatterne beskriver en genregulator, Bmi-1, som er nødvendig for at stamcellen skal kunne dele seg i celler med ulik funksjon. Dersom man transplanterte beinmargsceller fra mus som manglet Bmi-1 til normale mus, opphørte etter hvert produksjonen av nytt blod. Det samme suppressorgenet kontrollerer proliferasjonen av leukemiske celler.

Funnene kan kanskje benyttes til å utvikle nye behandlingsmetoder ved leukemi og andre blodsykdommer.

Mitokondrier og diabetes

Ved hjelp av magnetisk resonansspektroskopi har man kunnet studere metabolsk funksjon in vivohos eldre, friske forsøkspersoner. Sammenliknet med yngre kontrollpersoner hadde disse oftere insulinresistens samt økt fettinnhold i lever- og muskelvev.

Mer overraskende fant forskerne at den oksidative fosforyleringen i muskelmitokondriene var nedsatt med omkring 40 % hos eldre med insulinresistens. Økt forekomst av type-2-diabetes hos eldre kan være en konsekvens av redusert mitokondriefunksjon (Science 2003; 300: 1140–2).

Farlig manipulasjons-behandling?

Manipulasjonsbehandling av nakken øker risikoen for hjerneslag, hevder forfatterne av en studie publisert i Neurology (2003; 60: 1424–8). De har sett på data fra omkring 150 pasienter med nylig gjennomgått hjerneslag eller transitorisk iskemisk attakk (TIA). Én av tre hadde aortadisseksjon, og av disse var det signifikant flere som før innleggelsen hadde vært til manipulasjonsbehandling hos kiropraktor.

I artikkelen hevdes det at pasienter som velger slik behandling bør informeres om en mulig økt risiko for hjerneslag. Man bør være særlig oppmerksom dersom det oppstår en økning i smertene etter manipulasjonen.

Anbefalte artikler