Hardt slag mot hormonbehandling

En lederartikkel i JAMA går så langt som å fraråde all profylaktisk bruk av kombinerte østrogen- og gestagenpreparater, fordi de tenkelige gevinstene ved en slik behandling ikke kan oppveie alle dens risikoer.

Kombinasjonsbehandling bør bare forskrives til midlertidig behandling av kvinner som har uttalte menopausale plager, skriver JAMA på lederplass, og viser til de nyeste analysene fra WHI-studien, publisert i samme nummer av tidsskriftet.

Mer til skade enn til gagn?

I fjor ble WHI-studien (Women's Health Initiative) stoppet tre år før planlagt tid. Dette ble gjort av sikkerhetsmessige årsaker, da det ble påvist en overhyppighet av brystkreft og kardiovaskulære hendelser hos kvinnene som fikk kombinasjonsbehandling.

Nå foreligger de endelige analysene fra tre av delstudiene som omhandler kombinasjonsbehandling relatert til demensutvikling, kognitiv funksjonsevne og risiko for hjerneslag.

Demensparadoks

Intensjonen med den første delstudien var å teste hypotesen om at hormonterapi beskytter mot demens, men her gikk resultatene i helt motsatt retning: Kvinner som fikk behandling hadde dobbelt så stor risiko for å få demens som kvinner i placebo-gruppen. Studien pågikk i fire år og omfattet 4 500 kvinner over 65 år.

I delstudien vedrørende kognitiv funksjon, ble det ikke påvist noen forskjeller i intellektuell prestasjonsevne, enten kvinnene tok hormonterapi eller ikke. Her deltok 4 400 kvinner, som alle var over 65 år og uten tegn til mental svikt.

Økt slagrisiko

I den tredje delstudien om hjerneslag, viste det seg at slagforekomsten var 31 % høyere i gruppen som fikk hormonbehandling sammenliknet med gruppen som ikke fikk behandling. Denne delen av studien omfattet over 16 000 kvinner i alderen 50-79 år.

Skjerpede anbefalinger

Den skarpe tonen i JAMAs lederartikkel er i samsvar med advarsler som har kommet fra norske eksperter på det forebyggende området.

Statens legemiddelverk har også fulgt opp med skjerpede retningslinjer for hormonbehandling av kvinner med menopausale symptomer. Her tas det til orde for en restriktiv holdning samt tidsbegrenset og individuelt tilpasset behandling.

Ikke mer enn 3-5 år

- Poenget er utvise tilbakeholdenhet; dette gjelder både den enkelte kvinne som ønsker hjelp mot sine plager og legen som forordner behandlingen, sier Pernille Harg som er forsker ved seksjon for legemiddelovervåking i Legemiddelverket.

Hun opplyser at om lag 200 000 kvinner i Norge bruker substitusjonsbehandling mot klimakterielle besvær, østrogenmangelsymptomer eller beinskjørhet.

- Hvor lenge er det forsvarlig å opprettholde kombinasjonsbehandling?

- Ut fra dagens anbefalinger bør behandlingen ikke vare lenger enn 3-5 år.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media