Generalsekretær - ingen jobb for damer?

- Sentralstyret vil få mer enn én kandidat å velge mellom, opplyser president Hans Kristian Bakke til Tidsskriftet, men han vil ikke si hvor mange. Bakke har ledet gruppen som har arbeidet med å rekruttere ny generalsekretær i Legeforeningen etter Magne Nylenna som forlot stillingen i januar etter en opprivende konflikt med sentralstyret.

Fem med i oppløpet

Under en idédugnad i mars ble navn på et stort antall leger notert på tavlen. Ikke overraskende var det flest menn på listen, men det var også en del forslag på kvinner som man mente kunne egne seg. Prosessen fra mars til juni har vært hermetisk lukket for alle utenom en svært liten krets. I slutten av mai var det ti aktuelle kandidater igjen. I siste runde har rekrutteringsgruppen vurdert fem av disse.
- Hvor mange av de fem er kvinner?

- Begge kjønn er representert i denne gruppen. Jeg vil ikke gå inn på hvor mange av dem som er kvinner, da kan folk begynne å spekulere, svarer Bakke.
Foruten ham selv har rekrutteringsgruppen bestått av sentralstyremedlemmene Anne Grethe Olsen og Einar Hysing. Konsulentfirmaet Headviser Search & Selection ble hyret inn tidlig i prosessen.
- Er du tilfreds med prosessen med å finne aktuelle kandidater – både når det gjelder søk i faglig bredde og kjønnsmessig?
- Vi har vurdert mange gode kandidater. Selvsagt skulle jeg gjerne ønsket meg flere kvinnelige kandidater, sier Bakke.
- Har rekrutteringsgruppen gått aktivt inn for å få tak i kvinnelige leger som kunne være aktuelle for stillingen?
- Ja, det har vi, svarer presidenten.

Naturlig valg, men ikke spurt

Tidsskriftet har spurt flere profilerte kvinner som skulle ha både formalia og engasjementet i orden, om de er blitt kontaktet om stillingen. Overfor Tidsskriftet er de kun bedt om å svare på om de i det hele tatt er spurt. Ingen av dem er bedt om å kommentere prosessen.

- Nei, jeg er ikke spurt, svarer Bente Mikkelsen, viseadministrerende direktør i Helse Øst RHF, og tidligere leder av Overlegeforeningen. Hun var også en skarp konkurrent til Hans Kristian Bakke under presidentvalget i 2001.

- Nei, jeg er ikke spurt, svarer Grethe Aasved, nå direktør for samfunnskontakt i Pfizer, tidligere høyt profilert leder av Yngre legers forening og visepresident i Legeforeningen i to perioder.

- Nei, jeg er ikke spurt, svarer Camilla Stoltenberg, divisjonsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt, og tidligere leder av Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter.

- Ja, jeg er spurt, men har det spennende der jeg er, sier divisjonsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i Sosial- og helsedirektoratet. Bjørneboe vil imidlertid ikke kommentere når hun ble kontaktet av konsulentfirmaet. Spørsmålet er relevant fordi Tidsskriftet i begynnelsen av mai fikk opplysninger om at ingen kvinner var aktuelle kandidater.

Når Tidsskriftet konfronterer Hans Kristian Bakke med spørsmålet om hvorfor for eksempel Bente Mikkelsen ikke er spurt, avbryter han og presiserer: - Jeg kommenterer overhodet ikke enkeltpersoner. Om vi har gjort en tilfredsstillende jobb med å skaffe kvinnelige søkere, vil være opp til andre å vurdere. Det eneste jeg vil si er at vi har hatt oppmerksomhet på kjønnsperspektivet.

Meget spennende stilling

- Har lovbestemmelsen om at generalsekretæren må være lege, hemmet rekrutteringsprosessen?
- Det vet man jo ikke før man eventuelt forsøker å rekruttere en ikke-lege. Det sier seg jo selv. Men dersom det ikke hadde vært krav om legebakgrunn, kunne vi selvsagt ha gått mye bredere ut, sier Bakke.
- Hvorfor er stillingsprofilen, det vil si dokumentet der innholdet i stillingen beskrives, holdt hemmelig?
- Stillingsprofilen er ikke mer enn et arbeidsdokument. Kravene som vi har lagt til grunn, er de samme som landsstyremøtet 2000 la til grunn, hevder han.
- Flere har hevdet at generalsekretærstillingen fremstår som en ren kontorsjefstilling med ansvar for å lede sekretariatet og yte service overfor medlemmer og organisasjonsledd. Hva mener du om en slik karakteristikk?
- Jeg mener at generalsekretærstillingen er en meget spennende og innholdsrik stilling slik den er utformet. Utvalget har på ingen måte vingeklippet innholdet i forhold til det landsstyret bestemte i 2000. Innholdet er fortsatt like omfattende. Landsstyret vedtok at det viktigste skal være å lede sekretariatet. Det kan man like eller ikke like, kommenterer han.
- Hvorfor er generalsekretærstillingen, etter ditt syn, en spennende stilling?
- Fordi den er en viktig lederstilling i Helse-Norge. Vedkommende skal lede et stort og kompetent sekretariat og få frem alle Legeforeningens aktiviteter. I tillegg er det en viktig oppgave for generalsekretæren å arbeide opp mot sentralstyret, presidenten og omverdenen, opplyser Bakke.

Omorganisering i samarbeid med rekrutteringskonsulent

Omorganiseringen av sekretariatet er i full gang med fungerende generalsekretær Terje Vigen og konsulent Per Inge Hjertaker i spissen.
- Hva er ditt syn på at konsulenten er trukket aktivt med i en omorganiseringsprosess sammen med Vigen, som selv er søker til generalsekretærstillingen?
- Spørsmålet må du rette til Terje Vigen, dette er generalsekretærens bord. Men så vidt jeg har forstått er Hjertakers rolle i prosjektet av begrenset karakter.
- Betyr svaret ditt at sentralstyret ikke har hatt noen innflytelse på hvordan omorganiseringen styres og gjennomføres?
- Terje Vigen har orientert sentralstyret om hvordan han arbeider og styret har ikke hatt innsigelser til det, svarer presidenten.
- Får vi vite mer om prosessen bak ansettelsen av ny generalsekretær når avgjørelsen er tatt?
- Jeg kommer ikke til å gå ut og kommentere enkeltkandidater. Som i alle slike prosesser forutsetter kontakt med kandidatene konfidensialitet, svarer Hans Kristian Bakke.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media