Først i køen for å signere avtale om tobakkskontroll

Siden 1970-tallet har Verdens helseorganisasjon (WHO) gitt nærmere 20 resolusjoner til støtte for kontroll med tobakksforbruk. I motsetning til disse, er den nye konvensjonen - The framework convention on tobacco control - juridisk bindende for medlemslandene.

- Sterk støtte

Den nye konvensjonen ble signert av 40 nasjoner allerede den første uken den var åpen for signering.
- At så mange har skrevet under allerede første uke, viser hvor sterk støtte den har og hvor meningsfull den ansees, sier Gro Harlem Brundtland, avtroppende generaldirektør i WHO. Tobakk dreper ifølge WHO over fem millioner mennesker hvert år.
- Men kun med støtte til konvensjonen verden over kan full tobakkskontroll finne sted, påpeker Brundtland.
Norge ratifiserte avtalen 16. juni og får honnør for dette i en pressemelding fra WHO. Nå har 40 andre land, deriblant Sverige, Finland og Danmark også signert konvensjonen.

Detaljert konvensjon

Den nye konvensjonen omfatter blant annet bestemmelser om avgifter på tobakksprodukter, merking av emballasje, reklame og passiv røyking. Den går detaljert til verks, og krever at minst 30 % av emballasjen på tobakksprodukter, men helst halve pakken eller mer, har klare helseadvarsler i form av tekst og/eller bilde. Misvisende ordvalg, som mild, light og lavt tjæreinnhold, som gir inntrykk av at produktet er mindre helseskadelig enn andre, blir ikke tillatt.
Medlemslandene er enige om at et totalforbud mot reklame vil ha vesentlig betydning for reduksjon i bruk av tobakk. Konvensjonen krever at landene skal arbeide mot et totalforbud innen fem år fra avtalen er trådt i kraft, mens land som av konstitusjonelle årsaker ikke kan innføre totalforbud, blir pålagt en restriktiv holdning til tobakksreklame. Overenskomsten krever eksplisitt at landene ser på muligheter for å hindre tobakksreklame på tvers av landegrenser.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media