Flere går oftere til fastlegen

Data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse 2002, viser at 71 % av mennene og 78 % av kvinnene hadde kontakt med fastlegen i løpet av 2002. Dette er en økning på 3 prosentpoeng for begge kjønn i forhold til 1998. I tillegg er det stadig flere som oppsøker primærlegen mer enn fem ganger årlig; 13 % av mennene og 19 % av kvinnene oppsøkte primærlegen mer enn fem ganger i 2002, mot henholdsvis ni og 14 % i 1998. Denne økningen er størst blant de eldste pasientene. Besøkskontakter øker mer enn telefonkontakter.

98 % av den voksne befolkningen hadde fast lege i 2002, og over halvparten har hatt samme lege i minst to år. Det er flest yngre menn som ikke er med i fastlegeordingen.

Yngre med søvnproblemer

Undersøkelsen avdekker en signifikant økning i rapporterte søvnproblemer blant folk i alderen 16 – 44 år, og særlig blant yngre kvinner. 22 % av alle kvinner sliter med søvnproblemer, mot 17 % i 1998.

I tillegg gir folks helseproblemer seg uttrykk i smerter i kroppen, tretthet, hodepine eller migrene. Mellom 20 og 25 % av kvinnene oppga at de hadde slike symptomer, mens 15 til 20 % av mennene har slike helseproblemer.

Bedre fysikk hos eldre

Den fysiske funksjonsevnen til eldre kvinner og menn er blitt bedre siden 1998, ifølge Statistisk sentralbyrå. I 2002 hadde 18 % av mennene over 66 år nedsatt bevegelsesevne, som vansker med å gå i trapper eller kortere turer. Vel 5 % hadde nedsatt bæreevne, som medførte problemer med å bære en fem kilos handlepose en kort strekning. Tilsvarende tall for kvinner var henholdsvis 33 og 21 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media