Balansert informasjon viktig ved østrogenbehandling

Det sier seksjonsoverlege og hematolog Eva Marie Jacobsen ved Ullevål universitetssykehus. Hun er med i en norsk ekspertgruppe som har revidert retningslinjene for hormonsubstitusjonsterapi (HRT).

Til hjelp for mange

Bakgrunnen for endringene er nye forskningsresultater, publisert blant annet i JAMA, som viser at hormonterapi ikke er uten helserisikoer. Siden de første advarslene kom i fjor, har det også i Norge vært et markant fall i forbruket av østrogenpreparater, slik Tidsskriftet skrev forrige uke.

- Det som er klart, er at hormonsubstitusjonsterapi ikke har noen plass innen forebyggende behandling av hjerte- og karsykdommer. Derimot kan det være til god hjelp for kvinner med plagsomme symptomer i overgangsalderen eller osteoporose. Da må behandlingen skje etter klare kriterier, og den enkelte kvinne må få adekvat informasjon, sier Eva Marie Jacobsen.

Nyansert bilde

Hun understreker at en mest mulig nyansert medisinsk og farmakologisk risikovurdering, forutsetter at både relative og absolutte risikoer tas med i regnskapet: - Når for eksempel en WHI-studie angir 31 % risikoøkning for hjerneslag assosiert med hormonsubstitusjonsterapi, er dette en relativ risiko som må sammenholdes med en absolutt risiko. I den samme studien er den absolutte risikoen beregnet til 29 tilfeller av slag per 10 000 behandlede kvinner per år, sammenliknet med 21 slag per 10 000 ubehandlede kvinner per år.

- Den absolutt risikoen for hjerneslag er altså liten. Dette viser bare hvor viktig det er for legene å informere om både effekter og risikoer, slik at kvinnene selv kan være med på å ta avgjørelser om behandling, sier Eva Marie Jacobsen.

Kan ikke uten videre overføres

Et forbehold hun tar når det gjelder WHI-studien, er at resultatene ikke automatisk kan overføres til norske forhold. Hun peker på at de amerikanske kvinnene fikk en annen kombinasjonsbehandling og at de var gjennomgående eldre enn det som er vanlig ved HRT-behandling i Norge.

- Dog skal man være klar over at det var minst like stor risikoøkning i de yngste aldersgruppene som i de eldste, påpeker hun.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media