Tydeligere faglig profil, ellers ved det gamle

Organisasjonsutvalget fikk atskillig ros fra talerstolen for vel utført arbeid, men det ble tidlig klart i debatten at det ikke var aktuelt å vedta endringer i Legeforeningens organisasjon på møtet i Molde. Det manglet likevel ikke på innspill og sentralstyret ble pålagt å videreføre organisasjonsutvalgets arbeid etter landsstyrets anvisninger.

Fagråd og styrket sekretariat for faglige spørsmål

Flere av delegatene uttrykte stor utålmodighet med å styrke Legeforeningens faglige profil. De så det som viktig å iverksette tiltak så snart som mulig. Fra og med 2004 skal to årsverk i sekretariatet avsettes til å betjene spesialforeninger som dekker en eller flere godkjente spesialiteter. Landsstyret vedtok også at sentralstyret i samarbeid med spesialforeningene skal drøfte etablering av et sentralt fagråd som skal ha beslutningsmyndighet på visse områder.

Delegatene var opptatt av forholdet mellom spesialforeningene og legemiddelindustrien. Det ble vedtatt at det til landsstyremøtet i 2004 skal legges frem et forslag til regler for samhandling med legemiddel- og utstyrsindustri. Spørsmålet om obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger skal også utredes.

Regionsutvalgene opprettholdes

Landsstyret vil ha sterke, slagkraftige, geografiske enheter og vil at fylkesavdelingene selv skal finne ut hva som er hensiktsmessig. Dette bør skje snarest og rapporter skal leveres innen 31. august i år. Innen utgangen av året skal sentralstyret ha en oppsummerende rapport å gå ut fra.

Det kom frem mange alternativer til lokal organisering: dagens fylkesavdelinger, flere fylker sammen, et lokalsykehusområde, ett eller flere helseforetaksområder og inndeling etter regionale helseforetaks grenser.

Dagens regionsutvalg fungerer godt som samarbeidsorgan for underliggende avdelinger, mente landsstyret. Utvalgene skal utvides med ledere av fylkesavdelingene og Norsk medisinstudentforening og alle yrkesforeninger skal være representert.

Ny behandling i 2005

Organisasjonsutvalget hadde foreslått å slå sammen Norsk arbeidsmedisinsk forening, Offentlige legers landsforening og Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger. Landsstyret tok imidlertid ikke initiativ til å endre status for noen av yrkesforeningene. Et samlet forslag til endringer i Legeforeningens organisasjon skal behandles av landsmøtet i 2005. Vedtektene bør kunne iverksettes fra 1. september 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media