SARS rammer svært hardt

Det dystre tallet fremkommer av en epidemiologisk studie av de 1 425 SARS-tilfellene som ble registrert i Hongkong i løpet av epidemiens ni første uker. Dataene er sammenfattet og publisert på nettsidene til The Lancet. Registreringene er gjort frem til 28. april 2003.

Studien viser at etter den første store økningen gikk tallet på nye syketilfeller litt ned, og var ultimo april i underkant av 20 tilfeller per dag.

Mer dødelig enn influensa

Den gjennomsnittlige inkubasjonstiden var 6,4 dager. Tiden som gikk med fra symptomene debuterte og til pasientene kom inn på sykehus, var i snitt 3-5 dager.

122 av pasientene døde. I aldersgruppen under 60 år var dødeligheten 13,2 %, mens andelen døde i gruppen over 60 steg til 43,3 %.

Selv om dødstallet i den eldre pasientgruppen er høyere enn forventet, påpeker forfatterne at det ligger på omtrent samme nivå som det man finner ved alvorlig influensa hos eldre. For personer under 60 år, derimot, er SARS langt mer dødelig enn influensa: I pasientmaterialet fra Hongkong var det ca. 13 % som døde i denne aldersgruppen.

Alder viktig for risiko

Den tiden som går fra de første symptomene oppstår til pasienten kommer på sykehus, påvirker ikke dødsrisikoen. Pasientenes alder, derimot, er en viktig faktor for overlevelse.

Forfatterne konkluderer med at tiden fra symptomdebut til sykehusinnleggelse er av underordnet betydning for pasientenes overlevelse. Så rask innleggelse og isolering som mulig er imidlertid det viktigste kontrolltiltaket for å hindre spredning av sykdommen, understrekes det i artikkelen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media