Reell ventetid på nett fra idag

Fritt sykehusvalg Norge er en nasjonal tjeneste der alle skal finne informasjon om ventetider ved sykehus i hele landet. Gjennom Internett-tjenesten www.sykehusvalg.net og grønt telefonnummer 800 41 004 skal det bli lettere for pasient og henvisende lege å bruke retten til fritt sykehusvalg. Det er Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) som har ansvar for driften av tilbudet.
- Tjenesten bidrar til å styrke pasientenes posisjon i helsetjenesten, mener Dagfinn Høybråten.

Tabell
Skjermbilde fra Fritt sykehusvalg Norges nettsider www.sykehusvalg.net.

Offentlige og private sykehus

Via Internett-siden eller telefon får legen og pasienten informasjon om forventet ventetid for 87 ulike prosedyrer og behandlinger ved offentlige sykehus. På nettsiden ligger det informasjon om hvilke behandlinger og hvilke institusjoner som er inkludert i tjenesten.

Retten til fritt sykehusvalg utvides til å gjelde private sykehus som har avtale med de regionale helseforetakene.
- Regjeringen har foreslått en ny rett til individuell behandlingsfrist i lov om pasientrettigheter. Målet er at pasienten skal ha rett til behandling ved private institusjoner eller i utlandet hvis de ikke får behandling innen denne fristen, sier helseministeren.

Kvalitetsindikatorer

I tillegg til mer informasjon om behandlingstilbudet, vil det på nettsiden i løpet av høsten 2003 også komme informasjon om kvaliteten på behandlingstilbudet.

Helseministeren har bestemt at sykehusene fra og med i år skal evalueres etter ni kvalitetsindikatorer. Fire av disse indikatorene skal pasientene sørge for ved å svare på spørreundersøkelser om tilfredshet med service og kvalitet på behandling. Denne informasjonen skal inn i databasen og publiseres på www.sykehusvalg.net.
- Dette er mer enn en liten revolusjon, det har slett ikke vært vanlig at sykehusene må fremvise resultatene for offentligheten. Leverandører av helsetjenester må dokumentere hva de er gode for. Åpenhet er meget viktig, og dette hjelpe både leger og pasienter med å foreta valg på et informert grunnlag, sier Høybråten.

Veilede ikke villede

Leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Kjell Martmann-Moe gleder seg til å ta i bruk den nye tjenesten. - Jeg føler at kvaliteten på informasjonen nå er så god at vi kan veilede og ikke villede våre pasienter, sier Aplf-lederen.

Arne Lein, leder i brukerrådet i Helse Øst RHF, understreker primærlegenes betydning i forhold til tjenesten Fritt sykehusvalg Norge.
- Primærlegene må aktivt gi informasjon om rettighetene som pasienter har. Jeg tenker spesielt på eldre og pasienter som ikke er vant til å bruke Internett, sier han.

Kortere ventetider

Tjenesten har eksistert i over ett år. Tidligere var det kun historisk ventetid som var oppført i databasen, men i den nye tjenesten er det forventet ventetid for de ulike behandlingene og prosedyrene man finner.
- Det mest interessante er ikke hvor lenge ventetiden har vært, det som er viktig er hvor lang tid jeg som pasient må vente, sier direktør Bjørn Inge Larsen i direktoratet. Han sier det blir spennende å se om tjenesten gir pasienter og leger den informasjonen de synes de trenger, og han håper det medfører at ventetiden går ned.

Dagfinn Høybråten sier at det har vært for lange ventetider ved offentlige sykehus i Norge. Han mener det er gjort mye for å bedre kvaliteten og redusere ventetidene, men at det fremdeles er et forbedringspotensial på området.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media