Legekårsundersøkelsen

Tiden er inne for å gjennomføre fjerde oppfølgingsundersøkelse av de landsomfattende kohortene av unge leger under Legekårsundersøkelsen, 10 år etter første runde. Dette er de medisinerne som fullførte studiet i 1993-94 i Norge og de medisinerstudentene som startet studiet i 1993 i Norge. Dette er et stort grunnlag i internasjonal sammenheng. En rekke vitenskapelige arbeider er publisert ut fra dette materialet, oversikt over dette finnes i artiklene i litteraturlisten (1, 2).

I denne fjerde bølgen koordineres de to kohortene i én undersøkelse. Med 10-årsoppfølging får vi gode longitudinelle data med muligheter for å se på forhold som kan predikere legers rollefungering, jobbstress og psykiske helse. Disse to kohortene på henholdsvis 600 og 400 norske leger er de største og mest representative kohortene som er fulgt opp over lengre tid i internasjonal sammenheng.

Målet er å finne måter å styrke en positiv rollefungering som lege og forebygge jobbstress og psykiske problemer gjennom tiltak i studieopplegg og arbeidssituasjon som lege.

Dermed er det opp til deltakerne i fjerde bølge. Vi håper på velvillig deltagelse fra så mange som mulig av deltagerne i undersøkelsen, slik at vi får et godt nok datagrunnlag til å gjøre pålitelige analyser. Vi vil samtidig takke for innsatsen som allerede er lagt ned i de tidligere rundene fra respondentene.

Jan Ole Røvik og Reidar Tyssen
Institutt for medisinske atferdsfag
Universitetet i Oslo

Litteraturliste:

  1. Tyssen, R., Vaglum, P. Mental health problems among young doctors: an updated review of prospective studies. Harvard Review of Psychiatry 2002; 10: 154-165.
  2. Tyssen, R. Helseproblemer og helsetjeneste blant leger. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3527-32.
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media