Hydraulikkolje årsak til nerveskader?

Slik konkluderer Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i en utredning om helseeffekter ved eksponering for hydraulikkoljer/-væsker og turbinoljer som er sendt til Direktoratet for arbeidstilsynet. Problemstillingen er aktuell etter flere oppslag i pressen den siste tiden, der yrkesutøvere mener at de har fått skader etter langvarig eksponering for slike stoffer.

Dårlig informasjon

Ifølge rapporten er det ikke funnet noen oljer på det norske markedet som inneholder så store mengder kjente helseskadelige stoffer at man kan forvente alvorlige perifere nerveskader ved vanlig bruk.

Arbeidsmiljøinstituttet utelukker likevel ikke at det kan være en årsakssammenheng, men denne er ikke dokumentert. Det påpekes i utredningen at informasjon om produktenes kjemiske sammensetning er svært dårlig og at bedre informasjon er en forutsetning for videre forskning. Dette er spesielt viktig med tanke på å avklare situasjonen for de mange som er berørt gjennom medienes oppmerksomhet på saken, skriver utredningsgruppen i rapporten.

Rapporten etterlyser data fra relevante bransjer og jobbsituasjoner før det kan gjennomføres nevrotoksiske og epidemiologiske undersøkelser. Det påpekes at et stort arbeid må gjøres for å innhente produktinformasjon og karakterisering av oljene.

Videre arbeid

STAMI foreslår at det videre arbeidet forgår i fire bolker:

1. Bedre karakterisering av innholdet i hydraulikkolje
Problemet er ikke særnorsk. Norge bør vurdere å fremme tilsettingsstoffene på EUs prioritetslister i programmet for risikovurdering av eksisterende stoffer for å få en oversikt over eksponeringen i EU.

2. Kartlegging av eksponeringsnivåer for hydraulikkolje
STAMI har allerede satt i gang dette arbeidet, inkludert forskningsarbeid basert på utvikling av ny målemetodikk.

3. Oppfølging av arbeidstakere som er rammet
Alle som mistenker at de er rammet av sykdom som skyldes eksponering for hydraulikkoljer/-væsker har etter lov om yrkesskadetrygd et ubetinget krav på å få en kvalifisert utredning av dette. STAMI vil gi anbefalinger om innholdet av slike utredninger. Tilstander som behandlende lege mistenker skyldes slik eksponering skal meldes til Arbeidstilsynets register for arbeidsrelaterte sykdommer.

4. STAMI vil fortløpende vurdere forskningsbehovet
Analytiske årsaksrettede epidemiologiske studier vil være spesielt fokusert. Sykdomstilstandene som spesielt skal følges er: Multipel sklerose og multipel sklerose-liknende sykdommer, diffuse encefalopatier og perifere nerveskader (polyneuropatier).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media