Flere år før SARS-vaksinen kommer

Hanne Nøkleby fra Nasjonalt folkehelseinstitutt var lite optimistisk med tanke på mulighetene for å vaksinere oss ut av SARS-problemet i overskuelig fremtid. Nøkleby innledet på en fagkonferanse for rundt 100 etats- og foretaksansatte om SARS denne uken. Hensikten med konferansen var å legge frem nyeste kunnskap og drøfte smittevernstrategi. Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet stod bak arrangementet.

Høye sikkerhetskrav

Nøkleby sa at det vil ta 2-3 år med toksikologisk og immunologisk testing etter laboratorieforsøkene før man har en vaksinekandidat som kan prøves på mennesker. Fordi viruset er ukjent og har så dramatisk karakter vil det bli stilt svært høye krav til sikkerhet.

- For å vite om vaksinen gir beskyttelse må den testes i store randomiserte studier i områder med reell smitterisiko. Minst 2 000 mennesker må inn i en slik beskyttelsesstudie, sa Nøkleby. Hun håper at industrien ville være enig med henne i det.

Allmennlegenes rolle

Myndighetene legger vekt på den enkelte leges årvåkenhet i beredskapen mot SARS og ber pasienter som føler seg dårlige om å oppsøke fastlegen eller legevakten. Det ble reist spørsmål ved hvor god beredskapen egentlig er ved allmennlegekontorene og om legene får nok, eller skaffer seg nok, informasjon.

En deltaker la vekt på betydningen av å opprettholde den mikrobiologiske kapasiteten ved sykehusene, og henstilte til sentrale myndigheter om å påse at de regionale helseforetakene prioriterer dette feltet.

Lysark på nettet

Konferansen kom i stand på kort varsel og er et ledd i myndighetenes storstilte satsing på å spre informasjon om SARS, sykdommen som ingen visste hva var før Verdens helseorganisasjon (WHO) slo alarm 15. mars.

Innlederne presenterte nyeste kunnskap om SARS: epidemiologi, diagnostikk, smitteveier, smittevernsstrategi, håndtering av pasienter i sykehus og allmennlegetjeneste og kommunikasjon med publikum. Lysark til alle innleggene er lagt ut på Internett. Alle manusene (Power Point-format) kan fritt brukes av alle som vil spre informasjon om SARS.

Informasjon om hva man bør være oppmerksom på ved SARS er sendt til alle leger, og de oppfordres også til å holde seg orientert via Folkehelseinstituttets temaside om SARS på nettet, der også informasjonen som er sendt til leger er publisert.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media