Ferske leger føler seg utrygge

Det går frem av en artikkel i siste utgave av BMJ, basert på en spørreskjemaundersøkelse blant 3 500 medisinere som ble uteksaminert i 1999 og 2000.

De unge legene ble spurt om de var enig eller uenig i påstanden om at erfaringer fra medisinstudiet hadde gjort dem trygge nok til å takle legegjerningen. Bare 4 % var helt enig i påstanden. 32 % var overveiende enig, 23 % var verken enig eller uenig, 30 % var overveiende uenig og 12 % var helt uenig.

Forskjeller mellom universiteter

Svarforskjellene mellom kjønnene var ubetydelige, men forfatterne fant systematiske ulikheter når svarmønsteret ble sammenholdt med kandidatenes lærested. Dette blir fremholdt av forfatterne som et sterkt argument for å revidere studieplanene.
- Det har skjedd flere tilpasninger av medisinutdanningen de siste årene, men større grep må til for å gjøre fremtidens leger mer trygge på seg selv og sine egne ferdigheter, mener forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media