SARS-test tilgjengelig for sykehus i Norge

Testen er basert på molekylærbiologisk PCR-teknikk, og gir prøvesvar ca. ett døgn etter at legen har undersøkt pasienten. Den er imidlertid bare beregnet på bruk ved landets største sykehus. Det opplyser forsker Olav Hungnes ved Divisjon for smittevern ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, som overvåker SARS-situasjonen i Norge.

Tidlig diagnose

- Folkehelseinstituttet vil i samarbeid med de største sykehusene analysere prøver fra luftveissekret hos pasienter med mistenkt SARS-smitte. Prøvene tas ved de sykehusene som undersøker og behandler slike pasienter, påpeker Hungnes.

SARS-testen er i stand til å påvise virusets arvestoff direkte i en prøve fra pasientens svelg og luftveier tidlig i sykdomsforløpet. Det er imidlertid knyttet en del usikkerhet til testens sensitivitet og spesifisitet. For eksempel vil et negativt testresultat ikke utelukke at pasienten er smittet. Omvendt kan testen være positiv uten at viruset er tilstede, såkalt falskt positivt resultat.

En av tre tester

Testen som Folkehelseinstituttet nå introduserer, er én av tre tester som Verdens helseorganisasjon har lansert de siste dagene. De to andre er tester til påvisning av antistoffer i senere faser av sykdomsforløpet, dvs. 10-20 dager etter sykdomsdebut. Alle tre tester har således begrensninger som verktøy i kampen mot SARS-epidemien.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media