Ny bioteknologilov rundt hjørnet

- All bruk av bioteknologi må bygge på respekten for menneskeverdet og vernet av personlig integritet og råderett, sa helseminister Dagfinn Høybråten da han la frem lovforslaget, som regulerer forhold rundt assistert befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser etter fødselen samt genterapi.

Assistert befruktning

Assistert befruktning er et tilbud til ektepar og stabile samboere av ulikt kjønn. Det foreslås å legge større vekt på foreldrenes omsorgsevne og barnets beste i vurderingen av hvem som skal få tilbudet.

Forbudet mot eggdonasjon foreslås videreført. Det blir også forbud mot eggstokktransplantasjon som behandling av barnløshet hos kvinner. Det åpnes for at donorsæd eller sæd fra ektemann eller samboer skal kunne brukes også ved befruktning utenfor kroppen.

Rett til å få vite sæddonors identitet

Den største endringen i bestemmelsene om assistert befruktning, er at barn unnfanget ved hjelp av sæddonasjon skal ha rett til å få vite sædgivers identitet. Bare barnet selv, etter fylte 18 år, vil ha rett til disse opplysningene.

Forbud mot terapeutisk kloning

Regjeringen vil forby genetisk undersøkelse av befruktede egg (reiplantasjonsdiagnostikk) før det settes inn i livmoren. Dette begrunnes med at metoden innebærer en form for forskning på og genetisk sortering av befruktede egg.

Forbudet mot forskning på befruktede egg og mot terapeutisk kloning samt fremstilling av arvemessige like individer (reproduktiv kloning) videreføres.

Lagringstiden for befruktede egg utvides fra tre til fem år. Forbudet mot lagring av ubefruktede egg skal oppheves.

Rett til informasjon styrkes

Ultralydundersøkelser til diagnostiske formål skal omfattes av lovens bestemmelser. Dette gjelder ikke undersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen.

Kvinnens eller parets rett til informasjon om fosterdiagnostikk skal styrkes Det foreslås et forbud mot farskapstesting på fosterstadiet, med unntak av når graviditeten skyldes seksuelt overgrep.

Restriktiv bruk av genetiske opplysninger

Regjeringen vil utvide forbudet mot bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten til å omfatte systematisk kartlegging av arvelig sykdom i en familie. Det foreslås også en innstramming i adgangen til å drive oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet.

Restriktiv bruk av genterapi

Bestemmelsen om at genterapi bare kan benyttes for å behandle alvorlig sykdom eller hindre slik sykdom i å oppstå, foreslås videreført. Forbudet mot genterapi på befruktede egg videreføres, og det fremmes forslag om å forby genterapi på fostre.

Den nye loven skal erstatte gjeldende bioteknologilov fra 1994. Lovforslaget bygger på Stortingsmelding nr. 14 (2001-2002) Om evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media