Fastlegeordningen grei nok for kronikere

Fastlegereformen har verken skapt entusiasme eller satt sinnene i kok blant brukere med stort behov for legetjenester (1). Kvinner med fibromyalgi er mest opptatt av å bytte lege, mens menn med hjerte- og lungesykdommer knapt har overveid å skifte ut fastlegen. Den siste gruppen føler seg ivaretatt på en utmerket måte og deres sykdomsforståelse stemmer godt overens med helsevesenets.

Kvalitativ tilnærming

Dette er funn fra en kvalitativ undersøkelse om hva fastlegeordningen betyr for pasienter med store og sammensatte behov for legetjenester. Til sammen 32 pasienter deltok i intervjuer og/eller fokusgrupper.
Pasientene ble rekruttert via medier og via pasientorganisasjonene Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Norges astma- og allergiforbund og Norges Fibromyalgiforbund. Forskerne valgte å kontakte disse organisasjonene fordi brukerne her representerer hele sykdomshierarkiet og utgjør et stort antall pasienter. Undersøkelsen er gjennomført ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Bytte og lojalitet

Erfaringer med og holdninger til å bytte lege var et av de viktigste temaene i undersøkelsen. Det viste seg at bytteterskelen blant pasienter med stort legebehov ble lavere etter hvert som de lærte seg hvordan bytteordningen fungerer. Legens kunnskap om lidelsen er også av betydning for om pasienten forblir lojal eller ønsker å bytte fastlege. Høyt kunnskapsnivå hos legen ser ut til å ha stor betydning for kontinuiteten i lege-pasient-forholdet. Forskerne stiller spørsmål om økt kunnskap og høye forventninger hos pasientene vil bidra til å svekke kontinuiteten i relasjonen på lengre sikt.

Hva er stort legebehov?

Begrepet –stort legebehov– er vanskelig å definere. Forskerne bemerker at behovet for legetjenester er sammensatt og komplisert og at det varierer over tid, med egen kunnskap og med legens kunnskap. Dessuten har kjønn og klasse og sykdommens prestisje betydning for hvor ofte pasienten benytter legetjenester.

Litteratur

  1. Dahle R. Skilbrei M-L. Fastlegeordningen og pasienter med stort legebehov. Rapport 3/03. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media