To av ti får erstatning etter Dent-o-sept-saken

Helseminister Dagfinn Høybråten sa i sin redegjørelse til Stortinget 25. april 2002 at NPE er en god ordning som ville ivareta pasientenes behov for erstatning i denne saken. - Erstatningsordningen gjør det lettere for pasienter å få tilkjent erstatning fra helsetjenesten enn den alminnelige erstatningsretten, sa han.

Flere utredes videre

NPE melder torsdag at 26 pasienter har fått erstatning på grunn av munnpensel-smitte. Ni pasienter har fått medhold på grunn av annen form for behandlingssvikt, som kom frem under utredning av sakene.

I ytterligere 55 saker er det fastslått at pasientens skade ikke er forårsaket av Dent-o-sept, men at den kan skyldes andre forhold ved behandlingen. Disse sakene utredes videre, for å se om pasientene likevel kan ha krav på erstatning.

- Mindre enn fryktet

Skadene etter Dent-o-sept har ikke blitt så utbredt i omfang som man tidligere fryktet, men konsekvensene for dem som er rammet er til dels svært alvorlige, mener NPE. I 20 av de 26 medholdssakene døde pasienten. I flere av sakene er det tvil om pseudomonas-smitten er den direkte årsaken til dødsfallet, men NPE har likevel valgt å la tvilen komme pasientens pårørende til gode. De vil få utmålt erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige regler.

Erstatningsbeløpet vurderes individuelt, ut fra hver pasients skade og økonomiske tap. Beløpene som er fastsatt varierer så langt fra 5 000 kroner opp til 342 000 kroner. Totale utbetalinger er foreløpig på samlet ca. 1 million kroner. I flere av sakene gjenstår å utmåle erstatningsbeløpet, slik at samlede beløp vil bli høyere.

169 avslag

169 pasienter har fått avslag på sitt krav om erstatning. De fleste av pasientene er eldre mennesker med et alvorlig sykdomsbilde, og det er ikke påvist sammenheng mellom sykdomsforløpet og pseudomonas-smitte. Pasienten har fått en forsvarlig og god behandling av sin sykdom, mener NPE.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media