Norske gener skal gi ny viten om lungekreft

Det er Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sammen med International Agency for Research on Cancer i Lyon (IARC) som skal utføre den store kartleggingen. Prosjektet vil gi ny og viktig kunnskap om genetisk sårbarhet for lungekreft i den norske befolkningen, mener STAMI.

Blodprøver fra 2000 nordmenn med lungekreft

Samarbeidsprosjektet er en større molekylær-epidemiologisk studie som skal undersøke samspillet mellom ytre miljøfaktorer og ulike genvarianter i befolkningen. Målet er å samle inn blodprøver fra hele 2000 personer som har fått diagnosen lungekreft i Norge og like mange fra friske personer i befolkningen. Per i dag undersøkes genmateriale fra om lag 450 lungekreftpasienter og et tilsvarende antall friske personer.

Bruker mikromatrise-metodikk

I samarbeid med IARC gjennomføres det storskala genotypeanalyser ved å bruke mikromatrisebrikker. Brikken kan analysere om lag 170 genvariasjoner i 54 gener som kan ha betydning for lungekreft, opplyser STAMI. Analysearbeidet er nå i en startfase. Målsettingen er å øke kunnskapen om prosesser som er virksomme ved individuell følsomhet for kreftfremkallende stoffer. Lungekreft brukes som sykdomsbilde i dette arbeidet for å forstå samspillet mellom genetiske faktorer og miljøpåvirkning, fordi årsakene til lungekreft er kjent.

Flere universitetssykehus med i prosjektet

STAMI samarbeider ikke bare med det internasjonale kreftforskningsinstituttet i dette prosjektet. Også Haukeland sykehus i Bergen, St. Olavs hospital i Trondheim, universitetssykehuset i Akershus og Ullevål universitetssykehus deltar i samarbeidet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media