Lover bedre tilbud til barn og unge med psykiske problemer

- Barn som henvises til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker blir i hver fjerde kommune ikke undersøkt av lege. Samtidig er det legemangel ved poliklinikkene som barna henvises til, påpekte helsedirektør Lars E. Hanssen.
Tilsynet viste også en nærmest total mangel på individuelle planer som skal være et viktig verktøy for å klargjøre ansvaret for barna og sikre at de får de rette tiltakene. - Jeg ser også svært alvorlig på at fastlegens rolle er så uavklart for barn og unge med psykiske problemer. Dette må myndighetene få orden på, sa helsedirektøren. Tilsynet med barne- og ungdomspsykiatrien er oppsummert i en egen rapport.

Bekjennelse og bot

Det er kommunene og helseforetakene som formelt er ansvarlig for å iverksette tiltak for å forbedre de påpekte forholdene. I dagene etter at tilsynsmeldingen ble lagt frem har de regionale helseforetakene bekjent sine synder og lovet bot og bedring i pressemeldinger og oppslag i mediene.

Allerede bedre i Midt-Norge?

- Helse Midt-Norge RHF er enig i at systemene i regionen ikke er gode nok for å sikre god og stabil kvalitet på de områder tilsynrapporten for 2002 har avdekket, sier fagdirektør Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF. Det ble allerede høsten 2002 startet arbeid med å styrke barne- og ungdomspsykiatrien. Økt aktivitet har gjort at flere barn og unge med psykiske problemer har fått et tilbud og ventetiden for poliklinisk behandling er halvert fra fire måneder ved inngangen til 2002, til to måneder ved utgangen av januar 2003, opplyser fagdirektøren.

Søkelys på individuelle planer i øst

- Psykiatrien er høyt prioritert i Helse Øst RHF, men det finnes likevel forbedringspotensiale, sier Tor Berge, administrerende direktør i foretaket. Han ønsker å bruke tilsynsmelding 2002 i et konstruktivt arbeid for å bedre helsetilbudet innen flere fagområder som meldingen kommenterer. De er allerede i gang med et forbedringsarbeid i forhold til individuelle planer. BUP Oslo ved Ullevål universitetssykehus arbeider nå med tiltak som skal sikre innføring av dette slik det er nedfelt i forskrift og pasientrettighetsloven. 10. mars ble det holdt et dagseminar der individuelle planer sto på dagsorden, opplyser Helse Øst RHF.

Mer penger i vest

Helse Vest RHF vedtok to dager etter at tilsynsmeldingen ble lagt frem å styrke barne- og ungdomspsykiatrien med en ekstrabevilgning på 13 millioner. Tilskuddet er et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2006. Styret i Helse Vest RHF gikk inn for at tilskuddet i hovedsak skal brukes til å styrke barne- og ungdomspsykiatrien.

Faggruppe skal utrede tiltak i sør

- Barn og ungdom med psykiske problemer skal få hjelp, lover Helse Sør RHF, som i likhet med helse Midt-Norge RHF erkjenner at de ikke er gode nok på dette området.
- Vi har satt psykiatri som ett av fire satsingsområder i årene som kommer, og for barn og unge med psykiske problemer har vi nå en egen faggruppe som utreder tiltak som skal iverksettes ute i helseforetakene, sier Bjørn Erikstein, viseadministrerende direktør for helsefag i Helse Sør RHF.
Ventetiden for vurderingssamtale for innleggelse i distriktspsykiatriske sentra ved krisetilfeller skal være under 48 timer, og ventetiden for vurderingssamtale ved poliklinikkene skal være maksimalt fire uker innen 2004 og tre uker innen 2007, lover Helse Sør RHF.

Helse-Nord RHF er eneste regionale foretak som ikke har gått offentlig ut med tilsvar til helsedirektøren.

Tilsynsmeldingen for 2002 fra Helsetilsynet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media