Legeforeningens IT-prosjekt videreføres

Dette ble klart da sentralstyret i Legeforeningen nylig vedtok å videreføre prosjektet fra forprosjekt til hovedprosjekt. Samtidig bevilget de 670 000 kroner til hovedprosjektet. Forutsetningen er at hovedprosjektet over en periode på 18 måneder også oppnår ekstern finansiering på nærmere ti millioner kroner. Det forusettes også en betydelig egeninnsats fra både pilotlegekontorer og leverandører.

- Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har allerede bevilget 2 millioner kroner for i år, og man har fått tilsagn om over 3 millioner kroner fra Sosial- og helsedirektoratet, opplyser Tom Christensen. Han har vært prosjektleder i forprosjektet og fortsetter i samme rolle i hovedprosjektet.

Det må søkes om ny støtte for år 2004.

Koordinering med andre prosjekter
Tom Christensen får sannsynligvis med seg Anders Grimsmo fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Annebeth Askevold fra Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) i en ledergruppe for hovedprosjektet. Legeforeningen blir sterkt representert i styringsgruppen.

- KITH vil få en enda større rolle enn under forprosjektet. Det er allerede tatt initiativ for å samordne ELIN med andre relevante prosjekter, slik at samlet ressursinnsats fra aktørene, inkludert det statlige engasjementet, vil være mest mulig koordinert og på laveste effektive nivå for å nå målene i prosjektet, forteller Christensen.

Resultater fra forprosjektet
I forprosjektet er det i samarbeid med flere allmennleger utarbeidet generelle kravspesifikasjoner, samt spesielle krav innen fem områder; blant annet epikrise, mottak av svar fra undersøkelser, sykmelding, tilgang til helsenett og sikker e-post. Kravene er ikke av teknisk karakter. De beskriver de arbeidsoperasjonene legen ønsker IT-hjelpemidlene skal utføre. Funksjonskravene er publisert på ELIN-prosjektets nettside.

Stor interesse for videre deltakelse
I forprosjektperioden er det ikke inngått avtaler med samarbeidspartnere. Dette skal skje nå i hovedprosjektet. Etter kunngjøring på Legeforeningens nettsider og diskusjonsforumet Eyr har 52 legekontorer søkt om å få være piloter i prosjektet. 20 leverandører av journalsystemer og systemer for meldingsutveksling har meldt interesse for å være med videre. Forutsatt full finansiering vil 20 legekontorer bli valgt ut for videre deltakelse.

- Vi vil nå bruke et par måneder på forberedelse av hovedprosjekt, inkludert utvelgelse av pilotlegekontorer og leverandører. Leverandørene vil så utvikle eller videreutvikle løsninger basert på funksjonskravene fra forprosjektet, sier prosjektlederen. I samråd med KITH vil de så forsøke å få til en samlet implementering av løsningene, og dermed muliggjøre reell mange-til-mange-
kommunikasjon.

- Dessuten vil en i samarbeid med KITH og Sosial- og helsedirektoratet utvikle en test og
godkjenningsordning, slik at deltagende aktører og etter hvert andre kan bli "ELIN-godkjent", opplyser Christensen.

Plassert Legeforeningen på IT-kartet
Med vedtaket om videre støtte til ELIN-prosjektet fulgte sentralstyret opp anbefalingen fra det forholdsvis nyopprettede IT-utvlaget i Legeforeningen.

- ELIN-forprosjektet har på en utmerket måte bidratt til å plassere Legeforeningen på IT-kartet og til fruktbar dialog med en rekke aktører på området, påpekte Regin Hjertholm, IT-utvalgets leder i anbefalingen til sentralstyret.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media