Fra beinmarg til pancreas for å lage insulin

Dette er ikke science fiction, men seriøse funn gjort i dyreforsøk ved New York University, referert og kommentert i siste nummer av Journal of Clinical Investigation.

Frem til nå har det vært kjent at embryonale stamceller kan utvikle seg til insulinproduserende celler. Andreea Ianus og medarbeidere har imidlertid oppdaget at beinmargen hos mus inneholder egne stamceller som kan utvikle seg til funksjonsdyktige betaceller i bukspyttkjertelen.
Hvis så også er tilfelle hos mennesker, gir dette forhåpninger om fremtidige celleterapier for personer med diabetes.

Insulinsvikt

Diabetes skyldes svikt i eller mangel på insulinproduserende betaceller. Ved type 1-diabetes angripes betacellene av immunsystemet; ved type 2-diabetes, som er assosiert med fedme, er det nok betaceller, men de klarer ikke å lage tilstrekkelige mengder insulin for å opprettholde en normal energimetabolisme.

Forskergruppen i New York gjorde forsøk der de transplanterte beinmargsceller fra hannmus til hunnmus. Cellene var merket med et fargestoff som gjorde dem fluorescerende dersom insulingenet ble transkribert og aktivert etter transplantasjon.

Celler overlevde og migrerte

Etter 4-6 uker ble transplanterte hannceller, kjennetegnet ved sitt karakteristiske Y-kromosom, gjenfunnet i langerhansøyer i pancreas hos hunnmus. Cellene var fluorescerende, som tegn på insulinproduksjon, og de både så ut og oppførte seg som vanlige, insulinproduserende betaceller.

I en annen forsøksprotokoll viste man at de nye cellene ikke kunne ha oppstått som resultat av såkalt cellefusjon, slik skeptikere har hevdet. Forskerne fastholder derfor at det har skjedd en reell differensiering fra stamcelle til spesialisert celle.

Fremtidig alternativ?

I en lederartikkel i samme tidsskriftet skriver den amerikanske diabeteseksperten Markus Stoffel at forskningsresultatene åpner for nye, langsiktige perspektiver i diabetesbehandlingen.

- Selv om vi er i ferd med å få gode metoder for transplantasjon av insulinproduserende øyvev fra pankreas, vil denne behandlingen, på grunn av organmangel, være forbeholdt et fåtall pasienter. Bruk av beinmargsceller som kilde for kompetente betaceller, har potensial til bli et alternativ for tusener av pasienter som er insulinavhengig. Det er heller ikke utenkelig at mye av problematikken rundt avstøtning og immunsuppresjon kan unngås, noe som vil spare pasientene for store belastninger, skriver Stoffel.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media