Elektroniske epikriser stadig mer utbredt

- Per 1. februar i år var det på landsbasis 33 sykehus som sendte og 413 legekontor som mottok elektroniske epikriser, opplyser Arnstein Leonardsen i KITH-prosjektet for storskalautbredelse av elektronisk epikrise og henvisning.

Viktig mål i Si@-planen

Satsing på elektronisk samhandling (henvisning, epikrise og sykmelding) er ett av fire sentrale mål for den statlige tiltaksplanen for IT i helsevesenet, Si@ - Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren, som nå er inne i siste planår. Utbredelsen av løsninger for sending og mottak av elektroniske epikriser og henvisning, blir en viktig indikator på hvor vellykket planen har vært.

Tabell
Tall fra KITH viser at antallet sykehus som kan sende elektroniske epikriser skjøt fart i 2002.

Også elektronisk henvisning i nord

Helse Midt-Norge kom rett før årsskiftet i gang med sending og mottak av elektroniske epikriser, og per 1. februar kunne samtlige sykehus i regionen sende elektroniske epikriser til 61 legekontor. Helse Øst har foreløpig kommet kortest når det gjelder sending og mottak av elektroniske epikriser

Tabell
Tall fra KITH viser at antallet legekontorer som kan motta elektroniske epikriser skjøt fart i 2002.

Helse Nord er som første og foreløpig eneste region i gang med testing av elektroniske henvisninger. Per 1. februar sendte 11 legekontor henvisninger til to sykehus i regionen.

Mer informasjon om status for utbredelse i ulike helseregioner, utbredelseshistorikk og hvordan utbredelsen fordeler seg mellom ulike typer journalsystem, finnes på KITHs nettsider.

Les også:
- Nasjonalt helsenett før planen? Tidsskriftet – nett 11.2. 2003.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media