Anoreksipasienter trenger bedre lovverk

Det sier helsedirektør Lars E. Hanssen i en kommentar til Tilsynsmelding 2002. Statens helsetilsyn tar også til orde for at det blir opprettet 40 - 50 behandlingsplasser med samordnet psykiatrisk og somatisk behandling for de dårligste anoreksipasientene.

Uoversiktlig lovverk
De rettslige rammene for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser finnes dels i helselovgivningen, dels i straffelovgivningen. Helsetilsynet skriver i tilsynsmeldingen at regelverket er uklart, uoversiktlig og åpner for vide skjønnsmessige vurderinger. Dette fører til usikkerhet og ulik praksis, og tvinger helseinstitusjoner til systematisk misbruk av nødrettsbestemmelser. Det gjelder i tilfeller hvor anoreksipasienter blir tvangsinnlagt og tvangsmatet ved indremedisinske avdelinger for ikke å sulte i hjel.

Reglene om tvangsbehandling etter psykisk helsevernlov, gjelder bare pasienter som er underlagt tvunget psykisk helsevern. Helsetilsynet setter spørsmålstegn ved om psykisk helsevernlov §4-4, som bare hjemler tiltak som kan påvirke pasientens psykiske helse, også åpner for tvangsbehandling av mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser.
- I så fall må det skilles mellom de fysiske tiltakene som har til formål å hindre at pasienter sulter i hjel, og de psykiske tiltakene som har til formål å endre pasientens forhold til matinntak og egen kropp, skriver Helsetilsynet.

Tvangsmating kan også hjemles i helsepersonelloven §7 og helsepersonellets hjelpeplikt, samt straffeloven § 47 om nødrett.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media