Sterkt behov for å møte landsstyret

At Anette Fosse trakk seg fra sentralstyret fredag var også en årsak til at sentralstyret besluttet å kalle inn til ekstraordinært landsstyremøte. I referatet fra møtet heter det: –Sentralstyret måtte konstatere at Anette Fosses beslutning om å trekke seg fra sentralstyret med umiddelbar virkning og hennes begrunnelse for dette, har medført ytterligere spekulasjoner av samme karakter. Sentralstyret ser derfor et sterkt behov for snarlig å møte landsstyret for å informere om og drøfte situasjonen.–

Spekulasjoner

- Hvorfor var hennes fratreden av betydning for vedtaket?
- Fordi det hun gjorde og begrunnelsene hun gav, har forsterket spekulasjonene om at sentralstyrets motiv har vært å fremheve rollen som fagforening på bekostning av rollen som faglig forening. Dessuten blir det hevdet at sentralstyret har til hensikt å endre den rollen som landsstyret har tillagt generalsekretæren gjennom foreningens lover. Det medfører ikke riktighet, sier Bakke.
- Hvilken innvirkning har presset fra medlemmene hatt på sentralstyrets vedtak om ekstraordinært landsstyremøte?
- Sentralstyret har behov for å møte landsstyret for å informere om og drøfte situasjonen. Vi har registrert fra flere hold at det er et slikt ønske. Bakgrunnen for vedtaket er de påstandene som er fremført om sentralstyrets motiver og hensikter og den uro dette har medført, svarer Bakke.
- Hvordan var stemningen på sentralstyremøtet?
- Møtet var ryddig og greit, og Anette Fosse fikk redegjort for sitt ståsted, opplyser presidenten.
Ekstraordinært landsstyremøte holdes i Oslo 13. februar. Innkalling og dagsorden går ut en av de nærmeste dagene.

Ny generalsekretær i juni?

Sentralstyret drøftet også prosessen for å rekruttere ny generalsekretær. Det ble nedsatt et rekrutteringsutvalg bestående av president Hans Kristian Bakke, Einar Hysing og Anne Grethe Olsen som skal begynne arbeidet umiddelbart. Avdelingslederne i sekretariatet og personalforeningen skal oppnevne én representant hver som observatører. Sverre Strand er oppnevnt som sekretær.
Utvalget skal inngå kontrakt med en ekstern konsulent og arbeide for å skaffe kvalifiserte søkere. Utvalget skal også utforme forslag til arbeidsavtale og avgi innstilling om ansettelse. Søknadsfristen er satt til 15. mars og sentralstyret håper at en ny generalsekretær er på plass i juni.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media