Nye spesialister

Artikkel

Genprofil og utfall av brystkreft

Det genetiske mønsteret ved visse brystkreftformer kan gi viktig informasjon om risikoen for både spredning og død (N Engl J Med 2002; 347: 1999 – 2009). Sammenhengen mellom brystkreftens genetiske uttrykk og sykdommens prognose er kartlagt ved DNA-mikromatriser. Mønsteret av uttrykk fra 70 gener hos omtrent 300 unge brystkreftpasienter i stadium 1 eller 2 viste to genetiske signaturer. Disse genprofilene var korrelert med henholdsvis god og dårlig prognose. Signaturene var en bedre prediktor for overlevelse og fjernmetastaser enn vanlige kliniske og histologiske kriterier.

Ingen kur med solhatt

Echinacea (solhatt) har verken effekt på intensiteten eller varigheten av vanlige forkjølelser(Ann Intern Med 2002; 137: 939 – 46).148 studenter fikk enten echinacea i ti dager eller placebo. Det var ingen forskjeller mellom gruppene på sykeforløp og symptomatologi. Forkjølelsen varte gjennomsnittlig seks dager for begge grupper. Forfatterne konkluderer med at solhatt ikke har effekt mot vanlig forkjølelse, men oppfordrer til mer forskning omkring solhatt og luftveisinfeksjoner.

Flere dør av MRSA-bakterier

Antall infeksjoner forårsaket av meticillin-resistente gule stafylokokker (MRSA) øker for hvert år i Englandog Wales. Dødeligheten ved disse infeksjonene har vært ukjent. En ny studie viser at dødeligheten har økt, og at årsaken ikke kan forklares med bedre melderutiner alene. Forfatterne påpeker at det ikke er noen kode for disse infeksjonene i ICD-10, og at det er behov for bedre overvåking og kontroll av MRSA (BMJ 2002; 325: 1390 – 1).

Ny milepæl i genkartleggingen

Kromosom nummer 14 er det fjerde kromosomet som er ferdig sekvensert og det inneholder den hittil lengste DNA-sekvensen (Nature, publisert på Internett 1.1.2003). 1 050 virksomme gener og genfragmenter er identifisert. Forskerne har lokalisert flere enn 60 sykdomsgener, deriblant et gen relatert til en variant av Alzheimers sykdom som oppstår i ung alder, samt flere gener assosiert med andre nevrodegenerative lidelser.

Fedme dobler risikoen for hjerneslag

Fedme er en etablert risiko for hjerte- og karsykdommer, men hittil har det manglet data som justerer for andre faktorer. Nå viser det seg at menn som har en kroppsmasseindeks på mer enn 30 kg/m² har dobbelt så høy risiko for hjerneslag som normalvektige (Arch Intern Med 2002; 162: 2557 – 62). I studien har man fulgt 21 414 mannlige leger i mer enn ti år. Den økte risikoen gjaldt både hemmoragisk og iskemisk hjerneslag, og var uavhengig av samtidig diabetes mellitus, hypertensjon og hyperkolesterolemi.

Genetisk geografi

Å kartlegge genetiske mønstre hos individer fra ulike geografiske områder benyttes både i evolusjonslære og i medisinsk sammenheng (Science 2002; 298: 2381 – 6). Analyser av 1 056 personer fra seks kontinenter viser mer enn 90 % av den genetiske variasjonen finnes innen, og ikke mellom, befolkningsgruppene. Samtidig er det utviklet en statistisk metode som med stor sikkerhet kan angi det genetiske opphavet til enkeltindivider.

Stress øker risikoen for tidlig fødsel

En amerikansk studie med nesten 2 000 deltakere viser at psykisk stress under svangerskapet sannsynligvis øker risikoen for å føde før 37. svangerskapsuke (Am J Epidemiol 2003; 157: 14 – 24). For eksempel fødte kvinner som bekymret seg mye for graviditeten dobbelt så ofte for tidlig som de som hadde lavt bekymringsnivå. Depresjon og dårlig sosialt nettverk var ikke assosiert med økt risiko for prematur fødsel.

Skjult spredning ved kolorektalcancer

Ved kolorektalcancer utgjør spredning til regionale lymfeknuter en viktig prognostisk faktor (Arch Surg 2002; 137: 1377 – 83). Likevel forekommer residiv hos én av tre pasienter med negative lymfeknutebiopsier utført med hematoksylin-eosin-farging. Blant 31 slike pasienter fant man mikrometastaser hos åtte ved hjelp av immunhistokjemi. Disse hadde signifikant høyere nivåer av tumormarkører og mer utbredte primærsvulster enn de øvrige 23. Slik «profilering» av svulstene kan bli betydningsfullt for valg av behandling ved kolorektalcancer.

Vaksinasjon mot varicella gir begrenset beskyttelse

Ved en barnehage med friske barn i USA fikk 25 av 88 barn varicella. 17 av disse, inkludert indekspasienten, var vaksinert på forhånd (N Engl J Med 2002; 347: 1909 – 15). Vaksineringseffekten var 44 % (95 % KI = 7 – 66 %) mot sykdom og 86 % (39 – 97 %) mot moderat eller alvorlig sykdom. Dette er en vesentlig dårligere effekt enn i tidligere studier. Barn vaksinert mer enn tre år tidligere, var særlig utsatt for vaksinesvikt. Utbruddet viser at varicella kan være svært smittsomt også blant vaksinerte, friske barn.

Mindre diabetes med hormoner

Omtrent 2 800 kvinner med koronarsykdom deltok i en studie over ca. fire år om sammenhengen mellom postmenopausal hormonsubstitusjonsbehandling og diabetes (Ann Intern Med 2003; 138: 1 – 9). Av de som tok hormoner utviklet 6 % diabetes, sammenliknet med 9,5 % hos dem som fikk placebo. Studien gir ny innsikt i de metabolske effektene av postmenopausale hormoner, men å redusere risiko for diabetes er ikke tilstrekkelig til å anbefale bruk av hormoner som sekundærprofylakse ved hjertesykdom.

Risikofaktorer for hjertesvikt

Hvilket blodtrykksmål er mest nyttig for å bestemme risiko for å utvikle hjertesvikt? Nye data fra Framingham-studien viser at hver komponent i blodtrykket er forbundet med risiko for hjertesvikt, men pulstrykket og systolisk trykk er sterkere forbundet med hjertesvikt enn diastolisk trykk (Ann Intern Med 2003; 138: 10 – 6). Økt pulstrykk kan bidra til å identifisere hypertensive pasienter som vil ha nytte av aggressiv blodtrykkskontroll for å redusere risiko for hjertesvikt.

Svakt om johannesurt på Internett

Hvordan er kvaliteten på informasjonen om johannesurt på Internett? I en ny studie ble 208 Internett-sider analysert. Kvaliteten var gjennomgående dårlig, men ikke-kommersielle sider oppgav i størst grad korrekt indikasjon og interaksjoner (Am J Med 2002; 113: 740 – 5). Artikkelen anbefaler å bruke slike sider som refererer til vitenskapelige publikasjoner når man søker etter informasjon på Internett.

Anbefalte artikler