Ny nasjonal plan for kreftomsorgen

På en konferanse i Oslo i dag kunne politikere, byråkrater og sentrale personer innen kreftomsorgen fastslå at den femårige satsingen på Nasjonal kreftplan har vært vellykket.

Målene man satte seg er på god vei til å bli nådd: Strålekapasiteten er radikalt forbedret ved at antall strålemaskiner har økt fra 22 til 36, mens antall pasienter som får strålebehandling er økt fra 25 % til 40 %. Mammografiscreening er blitt et nasjonalt tilbud til alle kvinner mellom 50 og 69 år. Helhetstenking og organisering av forebygging er bedret og tilbud om lindrende behandling er bygd opp i hver helseregion.
- Vi er på rett vei, konstaterte helseminister Dagfinn Høybråten. Men med forventet økning av kreftrammede frem mot 2020, 42 % for menn og 36 % for kvinner, kan ingen å hvile på laurbærene.

Forebygging

Helseministeren vil før påske sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med en strategi for videreføring av kreftplanen. - En overordnet nasjonal strategi er viktig for å tilrettelegge for en helhetlig behandlingskjede, sa han, og understreket at hvert tiltak skal integreres i helsevesenet. Utviklingen går mot en omlegging av finansiering av rehabiliteringsinstitusjoner for å møte et økende behov for rehabilitering av kreftpasienter. Målet er at disse institusjonene blir en del av helsetjenestekjeden.
Høybråten lovet også en ny, bredt anlagt antirøykekampanje til høsten.

Malurt

Professor Stener Kvinnsland, Haukeland Universitetssykehus helte malurt i begeret. Han etterlyste mer av både kvalitet og kapasitet innen klinisk kreftforskning og stilte seg kritisk til at helsevesen og universiteter ikke har fått til et samarbeid om dette. For bedre oppfølging av forskningsresultater, ønsker han en regional forankring av Kreftregisteret.
Kvinnsland pekte videre på at Norge henger langt etter andre vestlige land innen billeddiagnostikk. Han trakk også frem at det skorter mye på organisering av kreftarbeidet på kommunalt nivå, samt bruk av sykehjemmene til lindrende behandling.
- Dette, samt bedre tilbud til kroniske kreftpasienter må sikres i en ny nasjonal kreftplan, sa Kvinnsland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media